Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trofosfamid

Klassificering: 3

Preparat: Ixoten, Ixoten Baxter

ATC kod: L01AA07

Substanser: trofosfamid

Bedömning

Behandling med trofosfamid under första trimestern innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Trofosfamid är besläktad med cyklofosfamid och är alltså en alkylerare. Sammanställningar i litteraturen anger att risken för en fosterskada efter användning av alkylerare som cellgift under graviditet är betydande.

Trofosfamid kan även utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på trofosffamid vid spermacellsbildningen (upp till ca 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med läkemedlet, kan det finnas skäl för vidare fosterdiagnostik.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  2. Glantz JC. Reproductive toxicology of alkylating agents. Obstet Gynecol Surv. 1994;49:709-15. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter