Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ustekinumab

Klassificering: 2

Preparat: STELARA

ATC kod: L04AC05

Substanser: ustekinumab

Bedömning

Erfarenhet av ustekinumab under graviditet saknas till stor del. Därmed bör användning ske med stor återhållsamhet och det är viktigt att eventuell behandling sköts av specialist. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om ustekinumab

Ustekinumab är en monklonal humaniserad rekombinant framställd IgG1-antikropp mot interleukin 12/23 med bland annat indikationerna plackpsoriasis och Crohns sjukdom. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas till stor del. Endast ett antal fallrapporter finns publicerade i litteraturen [5-8]. Ustekinumab verkar inte ha haft någon negativ fosterpåverkan under de graviditeterna men några säkra slutsatser kan ännu inte dras. 

Immunmodulerande IgG-antikroppar kan förväntas gå över placenta [9]. För ustekinumab har transport över placenta bekräftats i ett fall där koncentrationen mätts i navelsträngsblod och var 2-faldigt förhöjd i jämförelse med plasmakoncentrationen hos modern [7]. I vissa fall har antikroppar påvisats i barnets blod upp till ett halvårs ålder efter exponering under tredje trimestern vilket skulle kunna påverka immunförsvaret. Levande vaccin ska därför tills vidare inte ges till barn under första levnadshalvåret om det inte finns mycket starka skäl för vaccination. Ett dödsfall i mykobakterieinfektion hos ett spädbarn som vaccinerats mot tbc finns publicerat där mamman hade medicinerat med antikroppen infliximab i sista trimestern [10]. Sambandet är dock inte säkerställt då utredning av immundefekt hos barnet inte utfördes.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för ustekinumab var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2019-04-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. Galluzzo M, D'Adamio S, Bianchi L, Talamonti M. Psoriasis in pregnancy: case series and literature review of data concerning exposure during pregnancy to ustekinumab. J Dermatolog Treat. 2019;30(1):40-44. PubMed
  6. Megna M, Villani A, Balato N, Balato A. Letter to the editor submitted in response to psoriasis in pregnancy: case series and literature review of data concerning exposure during pregnancy to ustekinumab. J Dermatolog Treat. 2019;30(3):309. PubMed
  7. Rowan CR, Cullen G, Mulcahy HE, Keegan D, Byrne K, Murphy DJ et al. Ustekinumab Drug Levels in Maternal and Cord Blood in a Woman With Crohn's Disease Treated Until 33 Weeks of Gestation. J Crohns Colitis. 2018;12(3):376-378. PubMed
  8. Watson N, Wu K, Farr P, Reynolds NJ, Hampton PJ. Ustekinumab exposure during conception and pregnancy in patients with chronic plaque psoriasis: a case series of 10 pregnancies. Br J Dermatol. 2019;180(1):195-196. PubMed
  9. Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003;21(24):3365-9. PubMed
  10. Cheent K, Nolan J, Shariq S, Kiho L, Pal A, Arnold J. Case Report: Fatal case of disseminated BCG infection in an infant born to a mother taking infliximab for Crohn's disease. J Crohns Colitis 2010;4:603-5. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter