Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot tyfoid

Klassificering: 2

Preparat: Typherix®, Typhim Vi, Typhim Vi®, ViATIM®, Vivotif, Vivotif® oralt vaccin mot tyfoid

ATC kod: J07AP01, J07AP03, J07CA10

Substanser: salmonella typhi, Salmonella typhi, stam ty21a, levande försvagad, Salmonella typhi, Vi antigen, Salmonella typhi, Vi polysackarid

Bedömning

Troligen innebär vaccination mot tyfoid ingen ökad risk för fosterskada. Om sådan vaccination skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det av detta skäl finns anledning till oro.

Bakgrund

Vaccin mot tyfoid kan vara baserat på levande, försvagade bakterier eller på polysackaridantigen. Tyfoidvaccin ingår även i kombination med hepatit A-vaccin. Äldre studier av graviditetsutfallet efter vaccination mot tyfoid i tidig graviditet visade ingen påvisbar risk för fosterskada, men antalet exponeringar var lågt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns bara fyra barn vars mödrar uppgivit vaccination mot tyfoid i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildning. Det ena barnet hade en hydronefros och det andra barnet hade polydaktyli. Tillstånden är inte besläktade med varandra, och tillsvidare betraktas det som ett slumpfenomen att två av de fyra exponerade barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-09-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.