Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valaciklovir

Klassificering: 2

Preparat: Valaciclovir 2care4, Valaciclovir Abacus Medicine, Valaciclovir Actavis, Valaciclovir Alternova, Valaciclovir Amneal, Valaciclovir Arrow, Valaciclovir Bluefish, Valaciclovir Mylan, Valaciclovir Orifarm, Valaciclovir Orion, Valaciclovir Sandoz, Valaciclovir Teva, Valaciklovir Ebb, Valavir, Valtrex, Valtrex®

ATC kod: J05AB11

Substanser: valaciklovir, valaciklovirhydroklorid (vattenfri), valaciklovirhydrokloridhydrat, valaciklovirhydrokloridmonohydrat

Bedömning

Det finns inga egentliga hållpunkter för att valaciklovir skulle kunna orsaka missbildningar. Viss erfarenhet finns också av behandling under graviditiet utan att någon negativ fosterpåverkan påvisats. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet, inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Valaciklovir är en prodrug till aciklovir med användningsområdet herpes simplex och herpes zoster. Preparatet omvandlas till största delen till aciklovir. Det finns ett internationellt register över graviditeter, där aciklovir använts i tidig graviditet. I det identifierades 756 exponeringar under första trimestern, och inga ogynnsamma effekter på fostren kunde ses [1,2]. Inte heller en dansk registerstudie kunde påvisa någon ökad förekomst av missbildningar efter exponering för aciklovir eller valaciklovir [3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 705 barn vars mödrar uppgivit systemisk användning av aciklovir i tidig graviditet. Bland dessa hade nio barn en missbildningsdiagnos mot 14-15 förväntade. Frekvensen missbildningar var således, om något, aningen lägre än förväntat. Två barn hade analatresi mot inget förväntat. Detta får tills vidare anses vara ett slumpfynd. För övrigt var det ingen typ av missbilning som var överrepresenterad. Tre barn hade någon hjärtmissbildning mot fem förväntade (två barn hade en ventrikelseptumdefekt och ett hade en pulmonalisstenos), ett barn hade en gomspalt, ett hade polydaktyli, ett en fotdeformitet och ett barn hade pes equinovarus.

Det finns 584 barn vars mödrar uppgivit användning av valaciklovir i tidig graviditet. Tio av barnen hade en missbildningsdiagnos mot 12 förväntade. Frekvensen missbildningar var således inte högre än förväntat. Fyra barn hade ventrikelseptumdefekter (ett barn med polydaktyli) och två barn hade ospecificerade hjärtfel. Vidare hade ett barn en ospecificerad njurmissbildning, ett hade hypospadi, och ett barn hade en läppspalt.

Uppdaterat: 2019-01-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Stone KM, Reff-Eldridge R, White AD, Cordero JF et al. Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the International Acyclovir Pregnancy Register, 1984-1999. Birth Defects Res A 2004;70:201-207. PubMed
  2. Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA et al. Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment. Am J Obstet Gynecol 2000;182:159-63. PubMed
  3. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010;304(8):859-66. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.