Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valganciklovir

Klassificering: 3

Preparat: Valcyte, Valganciclovir 2care4, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Bluefish, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Orion, Valganciclovir Sandoz, Valganciclovir Teva, Valganciklovir Ebb

ATC kod: J05AB14

Substanser: valganciklovir, valganciklovirhydroklorid

Bedömning

Valganciklovir bör inte ges under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om endera partnern behandlats med valganciklovir före konceptionen kan det utgöra indikation för en riktad ultraljudsundersökning av fostret.

Bakgrund

Valganciklovir används främst vid CMV-infektioner, tillstånd som i sig innebär en risk för fosterskada. Patienterna har vanligen AIDS eller är organtransplanterade. Valganciklovir metaboliseras snabbt till ganciklovir. Då uttalat djurteratogena effekter har setts av ganciklovir måste man räkna med en fosterskaderisk också hos människa, även om dess storlek inte kan bedömas.

Ganciklovir har också mutagena effekter, vilka främst har betydelse för diskussioner om risken för utveckling av malignitet. Mutagena effekter i samband med fosterutvecklingen sammanhänger med påverkan före befruktningen. Hos kvinnan kan en sådan påverkan ha skett när som helst under livet och hindras inte av antikonceptionell behandling, hos mannen troligen cirka 3 månader före en konception. Risken för fosterskada på grund av mutagenicitet är dock liten men man kan, som extra försiktighetsåtgärd, föreslå en kromosomundersökning av fostret.

Några erfarenheter från behandling under graviditet finns inte och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn, vars moder angivit användning av ganciklovir eller valganciklovir i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2017-11-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.