Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vareniklin

Klassificering: 2

Preparat: CHAMPIX®

ATC kod: N07BA03

Substanser: vareniklin, vareniklintartrat

Bedömning

De skadliga effekterna av rökning på graviditetsutfallet är väldokumenterade. Erfarenhet av rökavvänjningssubstansen vareniklin under graviditet saknas till stor del, och bör av försiktighetsskäl inte användas under graviditet. Åtminstone skall dosen hållas så låg som möjligt. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Vareniklin är en partiell agonist till nikotinreceptorer och används för rökavvänjning.

De skadliga effekterna av moderns rökning under graviditeten är väl dokumenterade och innefattar bl.a. ökad risk för tidig födsel, tillväxthämning, ökad frekvens låg födelsevikt, ökad dödlighet perinatalt och ökad frekvens av vissa missbildningar (t.ex. läppgomspalt). Den individuella riskökningen är i regel måttlig men den relativt höga frekvensen av rökare gör att antalet skadefall blir betydande. Rökavvänjning före graviditet eller i nödfall under graviditet är därför önskvärd. Dock är det inte känt om användning av nikotinbaserade rökavvänjningsmedel i tidig graviditet i likhet med rökning kan öka risken för fosterskada, och i sen graviditet skall dessa medel klart undvikas.

Vareniklin är inte nikotinbaserat men eftersom det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet bör användning av försiktighetsskäl undivkas. Åtminstone bör dosen hållas så låg som möjligt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 26 barn med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter