Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vernakalant

Klassificering: 2

Preparat: BRINAVESS®

ATC kod: C01BG11

Substanser: vernakalant, vernakalanthydroklorid

Bedömning

Användning av vernakalant bör undvikas i tidig graviditet. Erfarenhet saknas och djurförsök tyder på att substansen eventuellt kan ha negativa effekter på fosterutvecklingen. Om exponering för vernakalant skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Vernakalant är ett antiarytmikum som används för konvertering av förmaksflimmer till sinusrytm. Läkemedlet ges som intravenös infusion under en 10 minuters period. Data över användning under graviditet saknas. Efter upprepade perorala doser i djurstudier, har substansen visats ge upphov till missbildningar. I allmänhet har då exponeringsnivåerna varit högre än vid normal intravenös tillförsel och det är oklart vilken betydelse effekterna har hos människa. Läkemedlet ska dock, om möjligt, undvikas under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-01-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter