Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vindesin

Klassificering: 3

Preparat: Eldisine, Eldisine®

ATC kod: L01CA03

Substanser: vindesin, vindesinsulfat

Bedömning

Vindesin liksom övriga mitoshämmare kan tänkas utöva en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett är dock risken för en fosterskada sannolikt måttlig, men remittering till specialist bör ske för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Vindesin är ett cytostatikum som används vid malignitet och verkar genom mitoshämning. I små serier av behandlingar under graviditet med det besläktade preparatet vinblastin sågs ingen säker ökning av missbildningsfrekvensen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för vindesin. Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception kan det finnas en ökad risk för kromosomavvikelse hos fostret.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter