Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vinkristin

Klassificering: 3

Preparat: Oncovin, Oncovin Liquid, Vincristine Pfizer, Vincristine sulfate, Vincristine Sulfate Injection, USP, Vincristinesulfaat Pharmachemie

ATC kod: L01CA02

Substanser: vinkristin, vinkristinsulfat

Bedömning

Vinkristin liksom övriga mitoshämmare kan tänkas utöva en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett är dock risken för en fosterskada sannolikt måttlig, men remittering till specialist bör ske för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Vinkristin är ett cytostatikum som används vid malignitet och verkar genom mitoshämning. I små serier av behandlingar under graviditet sågs ingen säker ökning av missbildningsfrekvensen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för vinkristin.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception kan det finnas en ökad risk för kromosomavvikelse hos fostret.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.