Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vinorelbin

Klassificering: 3

Preparat: Navelbine, Navelbine®, Navirel, Vinorelbin Actavis, Vinorelbin Ebewe, Vinorelbin Hospira, Vinorelbine Accord, Vinorelbine Orifarm

ATC kod: L01CA04

Substanser: vinorelbin, vinorelbintartrat

Bedömning

Vinorelbin liksom övriga mitoshämmare kan tänkas utöva en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett är dock risken för en fosterskada sannolikt måttlig, men remittering till specialist bör ske för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Vinorelbin är ett cytostatikum som används vid malignitet och verkar genom mitoshämning. Ingen erfarenhet finns över användning under tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för vinorelbin.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception kan det finnas en ökad risk för kromosomavvikelse hos fostret.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.