Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin A

Klassificering: 2

Preparat: A 313, Aquasol A, Arovit Bayer, Arovit Droppar, Auxina A Masiva, A-Vitamin, Carlson® Vitamin A, Unilife A, Vitadral, Vitamina A Biofarm, Vitamina A Forte Biofarm

ATC kod: A11CA01, A11CB, S01X

Substanser: retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, vitamin A

Bedömning

Måttliga doser av vitamin A, som kan fås genom sedvanligt bruk av multivitamintabletter och liknande preparat, är sannolikt helt riskfritt även tidigt under graviditeten. Det är inte sannolikt att excessiv tillförsel av vitamin A med födan (t.ex. genom att konsumera stora mängder lever) kan ge skadliga effekter men detta bör för säkerhets skull undvikas.

Mycket höga doser, vilket är aktuellt efter bland annat vid användning av tabletter som innehåller 50 000 enheter, bör undvikas under graviditeten eftersom teratogena effekter av höga doser fortfarande är tänkbara. Tillgängliga data visar dock att en eventuell risk inte kan vara särskilt stor. Detta innebär också, att det efter exponering för megadoser av vitamin A inte finns skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Höga doser av vitamin A är ett klassiskt teratogen i djurförsök, speciellt på råttor. Man har länge diskuterat om vitamin A också kan ha en humanteratogen effekt, speciellt när mycket höga doser använts. Förnyad aktualitet fick problemet när man kunde visa att en del vitamin A-derivat, speciellt etretinat och isotretinoin, var starkt humanteratogena även i terapeutiska doser.

Diskussionen om A-vitamins eventuella teratogena effekt tog åter fart genom en studie, som fick stor spridning, där man försökte påvisa att det redan vid doser över 10 000 enheter per dag förelåg en ökad risk för missbildningar av en typ, som sades påminna om dem som isotretinoin kan ge upphov till. Studien hade emellertid betydande metodologiska svagheter. I ett annat arbete tyckte man sig visa en specifikt ökad risk för transposition av de stora kärlen vid doser över 10 000 enheter.

Frågan om mycket höga doser av vitamin A (100 000-tals enheter per dag) kan skada ett foster är ännu inte helt klarlagd. En spansk artikel ville göra gällande, att doser över 40 000 enheter skulle ge fosterskador. Denna slutsats baserades dock på få fall, varav alla missbildningar utom en var bagatellartade.

I en studie av 120 barn, som exponerats för mer än 50 000 enheter per dag, sågs missbildningar hos tre barn: ett barn med pulmonalisstenos, ett med en analstenos med fistel och ett med bilaterala inguinalbråck.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 48 barn vars mödrar uppger att de använt höga doser vitamin A (50 000 enheter eller mer). Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos (ett förväntat). Båda barnen hade lindriga missbildningar: ett barn hade ett övertaligt finger, det andra hade simhud mellan fingrarna. Det fanns 35 kvinnor som uppgav sig ha använt AD-vitaminer: inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-02-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Botto LD, Loffredo C, Scanlon KS, Ferencz C, Khoury MJ, David Wilson P et al. Vitamin A and cardiac outflow tract defects. Epidemiology 2001;12:491-6. PubMed
  2. Rothman KJ, Moore LL, Singer MR et al. Teratogenicity of high vitamin A intake. N Engl J Med 1995;333:1369-73. PubMed
  3. Mills JL, Simpson JL, Cunningham GC et al. Vitamin A and birth defects. Am J Obstet Gynecol 1997;177:31-6. PubMed
  4. Miller RK, Hendrickx AG, Mills JL et al. Periconceptional vitamin A use: how much is teratogenic? Reprod Toxicol 1998;12:75-88. PubMed
  5. Mastroiacovo P, Mazzone T, Addis A et al. High vitamin A intake in early pregnancy and major malformations: a multicenter prospective controlled study. Teratology 1999;59:7-11. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.