Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vorikonazol

Klassificering: 2

Preparat: Vfend®, Voriconazole Accord, Voriconazole Actavis, Voriconazole Fresenius Kabi, Voriconazole Orion, Voriconazole Sandoz, Voriconazole Teva

ATC kod: J02AC03

Substanser: vorikonazol

Bedömning

Vorikonazol bör inte användas under graviditet annat än på stark indikation. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter, men relevansen för människa är okänd. Om exponering skett finns knappast orsak att av detta skäl diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Vorikonazol är ett bredspektrumantimykotikum, som används vid allvarliga svampinfektioner, främst hos patienter med nedsatt immunförsvar. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter, men relevansen för människa är okänd.

Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns. En diskussion har förts över tänkbara fosterskadande effekter av det besläktade preparatet itrakonazol, men nya rapporter har inte funnit belägg för någon ökad risk. Vorikonazol bör tillsvidare undvikas under graviditet.

Inget fall med denna exponering finns i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2013-08-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.