Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vortioxetin

Klassificering: 2

Preparat: Brintellix

ATC kod: N06AX26

Substanser: vortioxetin, vortioxetinhydrobromid, vattenfri, vortioxetinlaktat, vattenfri

Bedömning

Behandling med vortioxetin bör undvikas under graviditet, då det är oklart hur användningen kan påverka fostret. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet.
Barn födda av kvinnor som använt andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, i sen graviditet har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Symptomen kan uppträda mer än ett dygn efter förlossningen och tycks i regel relativt snabbt försvinna, men det kan finnas behov av observation på neonatalavdelning. Det är troligt att liknande effekter kan fås av vortioxetin.

Bakgrund

Vortioxetion är ett antidepressivt läkemedel som både stimulerar och hämmar olika delar av det serotonerga systemet. Erfarenhet saknas av behandling under graviditet.

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen, men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är troligt att liknande effekter kan fås också efter det aktuella preparatet. Riskerna för påverkan på barnets utveckling på lång sikt av antidepressiva är inte tillräckligt studerade.
 

Uppdaterat: 2016-10-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. Brintillix. Public Assessment Report 2013-10-24. https://goo.gl/azpAM4

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter