Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zaleplon

Klassificering: 2

Preparat: Andante, Sonata Pfizer, Sonata®, Zaleplon

ATC kod: N05CF03

Substanser: zaleplon

Bedömning

Annat än tillfällig användning av zaleplon bör i möjligaste mån undvikas under graviditet. Det gäller särskilt under senare delen av graviditeten då behandling kan orsaka övergående utsättningssymptom hos barnet.

Bakgrund

Konklusiva studier saknas ännu, men det finns ingenting som tyder på att användning av zaleplon under tidig graviditet skulle orsaka fosterskador. Det finns en rapport om en eventuell ökad risk för tarmmissbildningar men den risken kan vara slumpmässig och måste bekräftas av större studier.

Under sista trimestern finns risk för negativa farmakologiska effekter på fostret och/eller det nyfödda barnet såsom hypotoni, påverkan på andningsfunktion och hypotermi.

Det saknas studier om effekter på barnens långsiktiga utveckling om mödrarna behandlats med zaleplon under graviditeten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2014-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Wikner BN, Källén B. Are hypnotic benzodiazepine receptor agonists teratogenic in humans?. J Clin Psychopharmacol. 2011;31:356-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter