Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zoledronsyra

Klassificering: 2

Preparat: Aclasta®, Zerlinda, Zoledronic Acid Accord, Zoledronic acid Actavis, Zoledronic Acid Fresenius Kabi, Zoledronic Acid Hospira, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic Acid Teva, Zoledronsyra Hameln, Zoledronsyra medac, Zoledronsyra STADA, Zoledronsyra SUN, Zometa®

ATC kod: M05BA08

Substanser: zoledronsyra, zoledronsyrahemipentahydrat, zoledronsyramonohydrat, zoledronsyratrihydrat

Bedömning

Användning av zoledronsyra under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat sig ge störningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Zoledronsyra är en bisfosfonat med huvudsaklig användning tumörinducerad hyperkalcemi och exponering under graviditet är därför inte sannolik. Ingen erfarenhet finns heller av exponering under graviditet. Zoledronsyra kan genom sin farmakologiska effekt med påverkan på kalciumhomeostasen medföra en risk för fostret och/eller det nyfödda barnet. Djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen vilkas betydelse för människa är oklar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.