Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zuklopentixol

Klassificering: 2

Preparat: Cisordinol Depot, Cisordinol®, Cisordinol® Depot, Cisordinol-Acutard®, Clopixol, Clopixol Depot, Clopixol-Acutard

ATC kod: N05AF05

Substanser: zuklopentixol, zuklopentixolacetat, zuklopentixoldekanoat, zuklopentixoldihydroklorid, zuklopentixolhydroklorid

Bedömning

Behandling med zuklopentixol under graviditet bör, om möjligt, undvikas då erfarenheten av sådan användning är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför dosen av neuroleptika hållas så låg som möjligt, men med bibehållen behandlingseffekt.

Bakgrund

Zuklopentixol används främst vid psykoser. Erfarenheter av användning under graviditet är begränsade.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 88 barn vars mödrar rapporterat användning av zuklopentixol i tidig graviditet. Tre av barnen hade någon missbildningsdiagnos (mot 2 förväntade): två av barnen hade ventrikelseptumdefekter (det ena med samtidig förmakseptumdefekt) och ett barn hade hypospadi. Antalet barn som var för tidigt födda, eller var lågviktiga var helt normalt.

Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter. Den neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt, saknas kunskap men försiktighet bör iakttas.

Förutom biverkningarna hos barnet, har ett samband mellan användning av neuroleptika och gestationsdiabetes rapporterats i en svensk studie. Sambandet var dock inte statistiskt säkerställt när man korrigerat för att fler kvinnor som använde neuroleptika var överviktiga före graviditeten. Fyndet kunde inte heller konfirmeras i en senare, stor kanadensisk undersökning.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Vigod SN, Gomes T, Wilton AS, Taylor VH, Ray JG. Antipsychotic drug use in pregnancy: high dimensional, propensity matched, population based cohort study. BMJ. 2015;350:h2298. PubMed
  2. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
  3. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Kieler H. Antipsychotics during pregnancy: relation to fetal and maternal metabolic effects. Arch Gen Psychiatry. 2012;69:715-21. PubMed
  4. Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Antipsychotics – Risk of extrapyramidal effects and withdrawal symptoms in newborns after exposure during pregnancy. European Medicines Agency. http://goo.gl/rhEKu [cited 2014-04-25]. July 2011 plenary meeting
  5. Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns. FDA Safety Communication 2011-02-22. goo.gl/ZUzLmH [cited 2014-04-25]. Safety Communication 2011-02-22
  6. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44. PubMed
  7. Einarson A, Boskovic R Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92. PubMed
  8. Reis M, Källén B. Maternal use of antipsychotics in early pregnancy and delivery outcome. J Clin Psychopharmacol. 2008;28:279-88. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.