Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glycerin

Klassificering: B

Preparat: Glycerol ACO, Glycerol Evolan, Glycerol NET, Miniderm, Miniderm®

ATC kod: D02AX

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för glycerin vid utvärtes bruk.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical glycerol have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical glycerol have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of topical glycerol have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande glycerin, propylenglykol eller kombinationen mjölksyra/propylenglykol (ATC-kod D02AX) på recept i Sverige år 2015, totalt 129 775 kvinnor och 98 737 män. Det motsvarar 27 respektive 20 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedlet var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel inom denna ATC-kod 1,4 gånger vanligare hos kvinnor [1]. Läkemedel innehållande endast glycerin utgör 37 % av den totala försäljningen i denna ATC-kod [2].

Uppdaterat: 2019-02-26

Litteratursökningsdatum: 2015-11-30

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk
  2. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson