Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rasagilin

Klassificering: A

Preparat: AZILECT, Rasagilin Glenmark, Rasagilin Krka, Rasagilin STADA, Rasagiline Accord, Rasagiline Amneal, Rasagiline Bluefish, Rasagiline Mylan, Rasagiline Sandoz

ATC kod: N04BD02

Substanser: rasagilin, rasagilinmesilat, rasagilintartrat

Sammanfattning

Kliniska studier som jämfört rasagilin (1 mg/dag) med placebo har inte kunnat påvisa könsskillnader i effektivitet, varken vid monoterapi eller som tilläggsbehandling. Man har inte heller funnit könsskillnader i säkerhetsprofilen av rasagilin, varken vid monoterapi eller som tilläggsbehandling.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No differences in rasagiline pharmacokinetics have been seen between men and women and no sex differentiation in dosing has been recommended by the manufacturer [1].

Effects

A double-blind randomized monotherapy trial, comparing rasagiline 1 mg/day with placebo, could not detect any differences in effectiveness based on age or sex. Nor trials of rasagiline as adjunctive therapy, comparing rasagiline 1 mg/day and placebo, found differences in effectiveness based on age or sex [1].

Adverse effects

Controlled clinical trials of rasagiline as montherapy or adjunctive therapy, have not found any significant differences in the safety profile based on age or sex [1].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande rasagilin (ATC-kod N04BD02) på recept i Sverige år 2015, totalt 2 142 män och 1 267 kvinnor. Det motsvarar 0,4 respektive 0,3 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70-84 år hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande rasagilin 1,9 gånger vanligare hos män [2].

Uppdaterat: 2019-02-26

Litteratursökningsdatum: 2013-04-18

Referenser

  1. Azilect (rasagiline mesylate). DailyMed [www]. US Nationel Library of Medicine. [updated 2010-12-01, cited 2013-04-18]. länk
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Godkänt av: Mia von Euler