Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Innehåll och arbetsgång

Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad evidensbaserad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att källan Janusmed kön & genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se källorna Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

Författare

Texterna i källan är skrivna av apotekare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och läkare vid Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning och godkännande

Alla texter granskas och diskuteras på rond med författare och ansvarig klinisk farmakolog, docent Mia von Euler. Texterna slutgodkänns sedan av Mia von Euler eller professor Karin Schenck-Gustafsson vid Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Vid behov granskas faktainnehållet av kliniska experter från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd inom berört terapiområde. Vid behov konsulteras även Läkemedelsverket eller dess amerikanska motsvarighet, Food and Drug Administration.

Faktasammanställning

Textförfattandet inleds med en litteratursökning där följande källor inkluderas: medicinska databaser (t ex PubMed), produktresuméer, behandlingsriktlinjer, medicinska och farmakologiska textböcker. Litteratursökningen följer en standardiserad procedur (SOP) och en checklista för att säkerställa att författarna följer samma systematiska process och att sökningarna ger tillräckligt med information för att skriva om substanser som ännu inte har inkluderats i kunskapsdatabasen, samt för att uppdatera befintliga textdokument.

Endast studier utförda på människor inkluderas. Alla könsskillnader som beskrivs i dokumenten i denna källa är statistiskt signifikanta om inget annat anges.

Könsuppdelad statistik över läkemedelsuttag på apotek i Sverige hämtas från Socialstyrelsens databas Läkemedelsstatistik. Urvalet görs enligt:

Uppgifter om sjukdomsprevalens hämtas i förekommande fall från Socialstyrelsens databas Diagnoser i slutenvård. Statistiken i denna källa uppdateras var tredje år.

Avsändare och ansvarsförhållanden

Källan är avsedd främst för hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Det är alltid behandlande läkare som ansvarar för patientens medicinering.

För det medicinska innehållet ansvarar Karin Schenck-Gustafsson, professor, Centrum för Genusmedicin, Insitutionen för medicin, Karolinska Institutet och Mia von Euler, docent, Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Region Stockholm står för teknisk lösning, koppling till produktsortimentet, presentation och implementering.

Synpunkter mottages tacksamt, e-tjanster.hsf@sll.se

Senast ändrad 2019-12-02