Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azelinsyra

Information

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Miljöinformation saknas på fass.se (2018-10-11). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelinsyra.

"Risken är klart högst för användning av lymecyklin baserat på uppmätta koncentrationer av tetracyklin i orenat avloppsvatten som överstiger experimentellt etablerade selektiva nivåer för antibiotikaresistens i bakterier. En liknande men lägre riskbild finns för metronidazol baserat på total användning, men med betydligt lägre empiriskt stöd avseende effektnivån. Den topikala användningen av metronidazol medför försumbar risk för resistensselektion i reningsverk. Risken för effekter av human användning av ivermektin är också låg given ett förväntat bidrag till exponering i akvatiska miljöer i sub ng-nivå, och en majoritet av effektstudier som visar på effektnivåer som är betydligt högre. Då det finns (åtminstone) en studie som rapporterar effekter vid 1 pg/L kan man dock inte helt utesluta risk. För azelinsyra finns inget som tyder på en miljörisk."

Referenser

  1. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelinsyra. Stockholm: Goodpoint; 2018.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-10-11] Finns ingen Fass-info eller assessm report. Ändrat miljörisk från kan inte uteslutas till Se dokumentet. Inget om mätningar i vattenmiljön. [Siv Martini 2015-08-19] Kollat. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 i första hand vid lindrig till medelsvår rosacea i avsnittet Hud- och könssjukdomar. Is recommended in The Wise List 2015 for first-line treatment of rosacea of light-medium severity in the therapy section "Dermatological and Venereal Disease."