Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prometazin

Fara - P B 3 T 3* Risk Se dokumentet

Preparat: Lergigan®, Lergigan® comp., Lergigan® forte, Lergigan® mite, Phenergan, Phénergan, Phenergan 2,5 %, Phenergan Sanofi, Prometazin Actavis

ATC kod: R06AD02, R06AD52

Substanser: prometazin, prometazinhydroklorid

Information

Mätningar har utförts i avloppsvatten i flera europeiska länder inklusive Sverige, men substansen har inte detekterats. Nedbrytningsdata för prometazin saknas. 

Studier på toxicieten har endast utförts på en art (vattenloppa visar på effekter på reproduktion vid 180 µg/L), varför en beräkning av miljörisken blir osäker. 

Flera oberoende källor rapporterar en uppskattad fettlöslighet (logPow) över 4, vilket indikerar att substansen har hög potential att bioackumuleras.

Jämförelse med diazepam och oxzepam:
Diazepam och oxazepam finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017-2021 baserat på uppmätta koncentrationer av oxazepam i svenskt ytvatten och i svensk vild fisk, och att dessa koncentrationer är mycket nära de som påverkar fiskars beteende. Diazepam metaboliseras till viss del till oxazepam och kan därför bidra till denna risk.

Prometazin är inte lika väl undersökt avseende effekter, men substansen har en fettlöslighet som tyder på hög potential att bioackumuleras. Dock har prometazin, trots undersökningar i många länder, inklusive Sverige inte detekterats i avloppsvatten. Prometazin bedöms därför vara bättre ur miljösynpunkt än oxazepam.

Riskbedömningen kan ej uteslutas, enligt Fass.se, beror på att persistens och toxicitetsstudier är ofullständiga varför en riskberäkning inte har kunnat utföras. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Uppdaterat: 2017-12-01

Referenser

  1. UBA, The Umweltbundesamt. Database - Pharmaceuticals in the environment. Länk
  2. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  3. Furuhagen S, Fuchs A, Lundström Belleza E, Breitholtz M, Gorokhova E. Are pharmaceuticals with evolutionary conserved molecular drug targets more potent to cause toxic effects in non-target organisms?. PLoS One. 2014;9:e105028. PubMed
  4. Schulz M, Schmoldt A. Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 800 drugs and other xenobiotics. Pharmazie. 2003;58:447-74. PubMed
  5. Fass.se för vårdpersonal url
  6. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel inklusive åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021. Länk
  7. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135. Länk
  8. Brodin T, Fick J, Jonsson M, Klaminder J. (2013) Dilute Concentrations of a Psychiatric Drug Alter Behavior of Fish from Natural Populations. Science 339(6121): 814-815.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm