Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ordlista

ATC-kod: (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) är ett klassificeringssystem för läkemedel som bl a används av WHO. Läkemedlen indelas i olika grupper efter indikationsområde. Systemet består av 14 huvudgrupper, som visar var eller hur läkemedlet verkar. Samma substans kan ha flera olika ATCkoder om substansen ingår i flera grupper eller säljs i kombination med andra substanser.

Bioackumulation: ansamling av substans i fettväv hos vattenlevande organismer. Bedöms enligt OECD utifrån fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten, Pow, där substanser med log Pow >3 bedöms som potentiellt bioackumulerande (OECD test 107 eller 117).

DDD: (Defined Daily Doses, definierade dygnsdoser) för ett läkemedel är den förmodade medeldosen till vuxna vid underhållsbehandling vid läkemedlets huvudindikation. Vissa läkemedelsformer saknar dygnsdoser. I Sverige används för beräkning av utvärtes läkemedel 1 gram = 1 DDD, vilket inte bygger på mängden verksam substans. DDD för utvärtes preparat kan därför inte jämföras med DDD för invärtes läkemedel.

Försiktighetsprincipen: Enligt försiktighetsprincipen kan åtgärder vidtas om det finns skäl att misstänka att en produkt eller ett produktionssätt medför oacceptabla effekter för människors, djurs och växters hälsa eller för miljön, även om det saknas slutgiltiga vetenskapliga bevis för sådana effekter. Försiktighetsprincipen ingår i EU:s “stadgar” och gäller i alla medlemsländer.

Kloka Listan: Stockholms läns läkemedelskommittés lista över läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Vid jämförbar medicinsk effekt, säkerhet och farmacevtisk ändamålsenlighet rekommenderas det preparat som har fördelaktigast sammanvägd kostnad och miljöpåverkan.

Metabolit: nedbrytningsprodukt som bildas då läkemedel och andra ämnen bryts ner eller omvandlas i kroppen.

Miljöfara: substansens inneboende miljöskadliga egenskaper uttryckta i termerna persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT). Stockholms läns landsting använder tillverkarens uppgifter om PBT till att skapa ett PBT-index.

Miljörisk: toxisk risk för vattenmiljön baseras på PEC/PNEC.

PBT-index: summan av en substans värde för persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT).

PEC: (Predicted Environmental Concentration) förväntad miljökoncentration av en läkemedelssubstans.

Persistens: en substans förmåga att motstå nedbrytning i vattenmiljö, bedöms utifrån kriterier för lättnedbrytbarhet enligt OECD:s test guidelines (test 301) eller motsvarande andra nedbrytbarhetstester.

PNEC: (Predicted No Effect Concentration) den högsta koncentration av substansen som inte har skadlig effekt i miljön.

Toxicitet: en substans giftighet för vattenlevande organismer. Toxicitet för akvatiska organismer bedöms utifrån resultaten av toxicitetstest omfattande;fisk, Daphnia och alger (OECD:s test guidelines 203, 202 och 201, eller motsvarande). Data för den känsligaste organismen används i bedömningen.

Uppdaterad: 2018-04-03