Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

LOK

LOK – nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer

Läkemedelskommittéerna ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Enligt lag ska det i varje region finnas en eller flera läkemedels­kommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis. Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom läkemedelskommittéernas nationella nätverk, LOK, samverkar alla landets läkemedelskommittéer med en bred ansats kring strategiskt viktiga frågor inom läkemedelsområdet.

Jävspolicy Pdf, 46.9 kB.
Jävsdeklaration (blankett) Pdf, 227.3 kB.

Kontakt

Ordförande LOK

Mårten Lindström

Läkemedelskommittén i Jönköping

marten.lindstrom@rjl.se

LOK:s arbetsutskott


Ordförande i LOK
Mårten Lindström
Södra sjukvårdsregionen
Stefan Nilsson

Sydöstra sjukvårdsregionen
Christina Fischer

Västra sjukvårdsregionen 
Johan Sandelin

Sjukvårdsregion Mellansverige
Maria Palmetun Ekbäck

Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Åsa Derolf 

Norra sjukvårdsregionen
Kristina Seling

LOK och Nationellt system för kunskapsstyrning

NAG LOK

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik har bildat den nationella arbetsgruppen, NAG LOK, som ska stötta nationella programområden när de tar fram kunskapsstöd. NAG LOK bemannas av arbetsutskottet för LOK. Syftet med arbetsgruppen är att läkemedelsriktlinjer i kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning ska stämma överens med läkemedelskommittéernas rekommendationer. Vid behov kan arbetsgruppen utveckla regiongemensamma läkemedelsrekommendationer. 


Kontaktpersoner för NPO, NSG och NAG

Anna Adamsson, Sydöstra sjukvårdsregionen

anna.adamsson@rjl.se

Siobhan Wallhuss, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion

siobhan.wallhuss@regionstockholm.se


Nationell kunskapsstyrning: Insatsområde läkemedelsfrågor i kunskapsstöd »

Värdskap inom Nationellt system för kunskapsstyrning

Värdskap inom Nationellt system för kunskapsstyrning

Värdskap

Nationella programområden, NPO

Södra sjukvårdsregionen
Representant LOK Stefan Nilsson

Nationellt primärvårdsråd
Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Tandvård

Sydöstra sjukvårdsregionen
Representant LOK Christina Fischer

Barn och ungdomars hälsa
Kvinnosjukdomar och förlossning
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Västra sjukvårdsregionen
Representant LOK Johan Sandelin

Kirurgi och plastikkirurgi
Lung- och allergisjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Psykisk hälsa
Rörelseorganens sjukdomar

Sjukvårdsregion Mellansverige
Representant LOK Maria Palmetun Ekbäck

Akut vård
Hjärt- och kärlsjukdomar
Äldres hälsa
Öron-, näsa-, halssjukdomar

Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Representant LOK Åsa Derolf

Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Medicinsk diagnostik
Reumatiska sjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Ögonsjukdomar

Norra sjukvårdsregionen
Representant LOK Kristina Seling

Endokrina sjukdomar
Levnadsvanor

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Cancersjukdomar