Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

LOK

LOK – nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer

Läkemedelskommittéerna ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Enligt lag ska det i varje region finnas en eller flera läkemedels­kommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis. Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom läkemedelskommittéernas nationella nätverk, LOK, samverkar alla landets läkemedelskommittéer med en bred ansats kring strategiskt viktiga frågor inom läkemedelsområdet.

De sjukvårdsregionala kontaktpersonerna i LOK:s arbetsutskott är kontaktpersoner för läkemedelsfrågor inom regionernas system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

Jävspolicy
Jävsdeklaration (blankett)

Kontakt

Ordförande LOK

Mårten Lindström

Läkemedelskommittén i Jönköping

marten.lindstrom@rjl.se


Sjukvårdsregionala kontaktpersoner i arbetsutskottet

 

Södra sjukvårdsregionen
Stefan Nilsson

Sydöstra sjukvårdsregionen
Ellen Vinge

Västra sjukvårdsregionen 
Jan Carlström

Sjukvårdsregion Mellansverige 
Maria Palmetun Ekbäck

Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Torbjörn Söderström 

Norra sjukvårdsregionen 
Kristina Seling

LOK och Nationellt system för kunskapsstyrning

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, har fått i uppdrag av Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik att bistå Nationella programområden, NPO, i läkemedelsfrågor genom att granska och värdera läkemedelsrekommendationer som inte hanteras av NT-rådet.


NPO eller nationella arbetsgrupper, NAG, vänder sig till den sjukvårdsregionala representanten i LOK:s arbetsutskott, se tabellen.

Värdskap

Nationella programområden, NPO

Södra sjukvårdsregionen
Kontaktperson LOK Stefan Nilsson

Nationellt primärvårdsråd
Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Tandvård

Sydöstra sjukvårdsregionen
Kontaktperson LOK Ellen Vinge

Barn och ungdomars hälsa
Kvinnosjukdomar och förlossning
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Västra sjukvårdsregionen
Kontaktperson LOK Jan Carlström

Kirurgi och plastikkirurgi
Lung- och allergisjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Psykisk hälsa
Rörelseorganens sjukdomar

Sjukvårdsregion Mellansverige
Kontaktperson LOK Maria Palmetun Ekbäck

Akut vård
Hjärt- och kärlsjukdomar
Äldres hälsa

Öron-, näsa-, halssjukdomar

Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Kontaktperson LOK Torbjörn Söderström 

Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Medicinsk diagnostik
Reumatiska sjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Ögonsjukdomar

Norra sjukvårdsregionen
Kontaktperson LOK Kristina Seling

Endokrina sjukdomar
Levnadsvanor

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Cancersjukdomar