Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation för läkemedelsbehandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänster­kammarfunktion

Publicerat 2021-06-24

LOK har i samråd med NPO hjärt- och kärlsjukdomar tagit fram en riktlinje för läkemedelsbehandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion (HFrEF; heart failure with reduced ejection fraction).

Vid HFrEF ges i nuläget i första hand ACEI (angiotensin converting enzyme inhibitors) alternativt ARB (angiotensinreceptorblockerare), i båda fallen tillsammans med BB (betablockerare). ACEI/ARB och BB upptitreras till måldos eller högsta tolerabla dos. Därjämte ges diuretika efter behov.

Det stora flertalet patienter kommer att bli bättre men många blir inte symtomfria av enbart detta. För dem med kvarstående symtom kan flera tillägg eller åtgärder väljas:

  1. MRA (mineralkortikoidreceptorantagonister) som spironolakton eller eplerenon kan ges som tillägg till de som inte har någon hyperkalemi.
  2. SGLT-2-hämmare som dapaglifozin (Forxiga) kan ges som tillägg till såväl de som inte har diabetes som de som har typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes krävs samråd med endokrinolog för att inte riskera allvarliga biverkningar.
  3. ARNI (angiotensinreceptorblockerare i kombination med neprilysininhibitor) som Entresto kan ersätta ACEI/ARB hos de som kan tänkas tolerera viss ytterligare blodtryckssänkning.

Många patienter går i primärvården. Vår rekommendation är att man i första hand överväger tilläggen 1 och/eller 2 och först därefter åtgärd 3. Men alla tillägg eller åtgärder går att kombinera med varandra utifrån den enskilde patientens behov.

Motivering

Det finns en underbehandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. SGLT-2-hämmaren Forxiga subventioneras endast vid hjärtsvikt för patienter med nedsatt ejektionsfraktion trots optimerad behandling med ACEI/ARB, BB och MRA, eller utan MRA när MRA inte är lämpligt. TLV bedömer att behandling med Forxiga är kostnadsbesparande i jämförelse med Entresto.

Såväl spironolakton som eplerenon kan användas när MRA är lämpligt om man bara ser till att inte kaliumnivåerna blir för höga. Tillägg av SGLT-2-hämmaren Forxiga är lätthanterligt hos det stora flertalet patienter. Risken för normoglukemisk ketoacidos finns främst vid typ I diabetes. Alla patienter bör dock informeras om att göra uppehåll med Forxiga vid risk för dehydrering.

LOK:s arbetsgrupp för framtagande av denna riktlinje:
Björn Kornhall, överläkare, Skånes Universitetssjukhus
Barna Szabó, överläkare, Universitetssjukhuset Örebro
Frieder Braunschweig, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset
Bert Andersson, överläkare, Göteborgs Universitet
Mårten Lindström, överläkare, ordförande LOK, Region Jönköpings län
Maria Palmetun Ekbäck, överläkare, ordförande läkemedelskommittén Region Örebro län

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad