Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya och resurskrävande läkemedel

Nya läkemedel behöver introduceras i vården så att de kommer rätt patienter till del, används på ett säkert sätt inom rätt nivå av vården och så att resurser kan fördelas på rätt sätt. Det borgar för en jämlik hälsa och därför arbetar läkemedelskommittén med introduktion av nya läkemedel.

Många nya läkemedel får stor inverkan på sjukvårdssystemet. De kan till exempel innebära att rutiner för provtagning eller besök måste läggas om eller att ny utrustning för diagnostik måste köpas in. Introduktionen behöver därför samordnas och ske på ett genomtänkt och tryggt sätt.

Användningen av ett nytt läkemedel kan också behöva följas extra noga under en period när läkemedlet börjar användas av ett större antal patienter i vardagen. En säker introduktion innebär därför också att ha en strategi för uppföljning, till exempel att användningen registreras i kvalitetsregister. Stockholms läns läkemedelskommitté initierar och bidrar till att uppföljning kan ske.

Rickard Malmström

– Strukturerat införande av nya läkemedel med patientsäkerhet och patientnytta i fokus är en viktig läkemedelsfråga. Att säkerställa en evidensbaserad introduktion av nya läkemedel i sjukvården baserat på visad effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet. Att samtidigt skapa bättre möjligheter till klinisk forskning och vidareutveckling av nya läkemedel vilket på sikt kan komma fler patienter till gagn, säger Rickard Malmström, docent, överläkare och ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Nationellt eller regionalt införande

Ett nytt läkemedel eller en ny indikation för ett läkemedel introduceras antingen via ett nationellt ordnat införande eller enligt regionala processer. Läkemedelskommittén är involverad i båda dessa införandeformer.

De läkemedel som väljs ut för nationellt införande är sådana som bedöms ha stor påverkan på hela landets sjukvård eller där ett gemensamt förfarande krävs för att uppnå jämlik hälsa över hela landet. Stockholms läns läkemedelskommitté är representerat i det nationella organet NT-rådet som fattar beslut om landsövergripande rekommendationer till landstingen.

De regionala processerna för introduktion och uppföljning används för vissa nya läkemedel som inte går genom det nationella införandeprogrammet. Det arbetet resulterar i så kallade Kloka protokoll om hur ett nytt läkemedel ska hanteras inom landstinget.

Expertråden samverkar med arbetsgruppen för nya läkemedel som finns inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tillsammans granskar, kommenterar och planerar de introduktion och uppföljning av nya läkemedel. Dessa förslag diskuteras och beslutas i Stockholms läns läkemedelskommitté och dess arbetsutskott.