Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stockholms läns läkemedelskommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom Stockholms läns landsting.

Ledamöterna har medicinsk, farmaceutisk och klinisk farmakologisk expertis. Bakom läkemedelskommittén står en kunskapsorganisation bestående av 21 expertråd inom olika terapiområden.

Läkemedelskommitténs viktigaste uppgift är att granska evidens och ge rekommendationer, sprida kunskap om läkemedel och fortbilda i senaste evidensläget inom diagnostik och behandling. Publikationslista.

Läkemedelskommittén arbetar framför allt med att:

  • årligen ta fram Kloka listan – läkemedel som rekommenderas vid vanliga sjukdomar
  • värdera och strukturera införandet av nya läkemedel
  • fortbilda: kunskapsförmedling inom hela landstinget oavsett sjukvårdens driftsformer
  • följa upp läkemedelsanvändningen och stimulera vårdverksamheter till eget kvalitetsarbete
  • prioriterade områden.

Kommersiellt oberoende experter

Sjukvården behöver kunna lita på att läkemedelskommitténs rekommendationer görs med hänsyn till hela befolkningens hälsa. Läkemedelskommittén och expertråden är därför kunskapsorgan som intar en fristående ställning gentemot läkemedelsindustrin och andra kommersiella intressen.

Läkemedelskommittén har sedan flera år en jävspolicy. Jävsdeklarationer lämnas årligen av samtliga personer verksamma inom organisationen.

För patienternas bästa

Ett brukarråd med representanter från patient-, pensionärs- samt handikapporganisationer är knutet till läkemedelskommittén. Målet är informations- och idéutbyte, dialog och diskussion.

Merparten av de experter som arbetar för läkemedelskommittén är kliniskt verksamma med patientverksamhet i sitt ordinarie arbete.

Kommunikation och fortbildning

Stockholms läns läkemedelskommitté verkar i en sjukvårdsorganisation med mottagare av kunskap bland många olika utförare och driftsformer. Effektiv kommunikation och en ändamålsenlig fortbildningsstruktur är av största vikt. Läkemedelskommittén ger ut tidskriften Evidens, medicin och läkemedel. Alla läkemedelsrekommendationer finns på webbplatsen Janusinfo.se. Läkemedelskommittén arbetar även med nyhetsförmedling till media och arrangerar hearings med läkemedelsindustrin kring specifika läkemedel, dialogmöten med politiker och tjänstemän och med patientföreträdare.

Tidningen Evidens
Arbetsutskottet

Några ledamöter i Stockholms läns läkemedelskommittés arbetsutskott.