Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som identifierats i horizon scanning eller som nominerats av regioner till NT-rådet, men som NT-rådet beslutat inte blir föremål för nationellt ordnat införande. Dessa hanteras enligt varje regions ordinarie rutiner. Läkemedel som av olika skäl inte beskrivs i rapporter från Horizon scanning-arbetet listas inte här men hanteras också i regionernas ordinarie rutiner, till exempel via läkemedelskommittéer.

Gå till läkemedel som omfattas av nationell samverkan »

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

alpelisib

Piqray

bröstcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2019-12-18

apremilast

Otezla

psoriasis och psoriasisartrit

Se secukinumab.


avakopan


ANCA-associerad vaskulit

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-10-07

azacitidin

Onureg

akut myeloisk leukemi

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2021-05-19

bempedinsyra


dyslipidemi

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2019-12-18

ATIR101


adjuvant behandling vid stamcellstransplantation

Patientantalet väntas bli mycket litet


bevacizumab (Avastin) i kombination med erlotinib (Tarceva)


icke-småcellig lungcancerbrentuximab vetodin

Adcetris

perifera T-cellslymfom

Liten patientgrupp, kan hanteras genom Nationell vårdprogramgrupp

2020-08-26

buprenorfin

Probuphine

opioidberoende

Begränsad användning väntas, kan hanteras lokalt.

2018-11-21

cenegemin


neurotropisk keratit

Begränsad användning väntas.


daclizumab


MS

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


dapagloflozin

Forxiga

kronisk njursjukdom

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-09-22

eluxadolin


IBS

Osäker klinisk effekt, ringa innovationsgrad.


finerenon


Njursjukdom

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-09-22

glukagon


hypoglukemi

Nasal beredning. Väntas hanteras genom förmånsansökan

2019-06-11

glutamin


sickelcellsanemi

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2019-01-06

ibrutinib

Imbruvica

kronisk lymfatisk leukemi

Bör hanteras genom förmånsansökan


kladribin

Mavenclad

multipel skleros

förväntas hanteras genom förmånsansökan.


lenvatinib

Lenvima

levercancer

förväntas hanteras genom förmånsansökan.


necutinumab


icke-småcellig lungcancer

Förväntad liten användning.


neratinib

Nerlynx

adjuvant behandling av bröstcancer

adjuvant behandling av bröstcancer


nindetanib


lungfibros

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


obeticholsyra


NASH

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2020-10-06

obeticholsyra


primär biliär kolangit

Oral behandling, förväntas hanteras genom förmånsansökan.


odevixibat


progressiv famljär intrahepatisk kolestas

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-06-23

olaparib

Lynparza

prostatacancer

Kan hanteras genom förmånsansökan

2020-09-09

osimertinib

Tagrisso

icke-småcellig lungcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


osimertinib

Tagrisso

adjuvant vid icke småcellig lungcancer

Förväntas hanteras inom förmånerna

2021-04-28

padeliporfin

TOOKAD

lokaliserad prostatacancer

Ingen stor användning väntas.


palbociklib


bröstcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.


pentahydrat

Natriumtiosulfat

förebyggande av hörselskada vid cisplatin-kemoterapi i barn

liten patientpopulation, förväntat låg kostnad

2020-12-10

plazomicin

Zemdri

infektioner med multiresistenta gramnegativa bakterier

Andra strukturer, tex STRAMA, finns för ordnat införande av antibiotika

2019-06-26

ramicirumab

Cyramza

icke-småcellig lungcancer

Förväntad liten användning.


roxadustat


anemi vid kronisk njursjukdom

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV, annan behandling finns tillgänglig

2020-11-25

secukinumab

Cosentyx

psoriasis

Det finns behov av en nationellt sammanhållen beskrivning av behandlingstrappan för psoriasis och nya läkemedels plats i denna, men det ingår inte i NT-rådets uppdrag att utveckla en sådan. Nationella riktlinjer för psoriasis är angeläget och NT-rådet har framställt en förfrågan om detta till Socialstyrelsen.


selexipag


PAH

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


selperkatinib


RET-fusionspositiv icke-småcellig lungcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2020-11-25

siponimod

Mayzent

multipel skleros

Tablettbehandling som förväntas hanteras genom förmånsansökan.


sotarasib


lungcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-10-07

spionomod

Mayzent

multipel Skleros

Väntas hanteras genom förmånsansökan

2019-04-10

tepotinib


MET-muterad lungcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-06-23

tofacitinib

Xeljanz

ulcerös kolit

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.


tukatinib


HER2-positiv avancerad inoperabel och metastatserad bröstcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2020-11-25

vericuguat

-

hjärtsvikt

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2021-04-14

vosarozin


akut myeloisk leukemi

Klinisk nytta bedöms osäker.


voxelodor


sickelcellssjukdom

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.

2021-09-02