Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som identifierats i horizon scanning eller som nominerats av regioner till NT-rådet, men som NT-rådet beslutat inte blir föremål för nationellt ordnat införande. Dessa hanteras enligt varje landstings ordinarie rutiner. Läkemedel som av olika skäl inte beskrivs i rapporter i horizon scanning listas inte här men hanteras också i landstingens ordinarie rutiner, till exempel via läkemedelskommittéer.

Gå till läkemedel som omfattas av nationell samverkan »

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

anamorelin


kakexi

Osäkerhet i klinisk effekt, förväntat liten användning.


apremilast

Otezla

psoriasis och psoriasisartrit

Se secukinumab.


ATIR101


adjuvant behandling vid stamcellstransplantation

Patientantalet väntas bli mycket litet


bevacizumab (Avastin) i kombination med erlotinib (Tarceva)


icke-småcellig lungcancerbezlotoxumab

Zinplava

återkommande infektion med Clostridium difficile

Nationellt vårdprogram är under utveckling. NT-rådet bedömer risken för ojämlik hantering som liten.


brentuximab vetodin

Adcetris

perifera T-cellslymfom

Liten patientgrupp, kan hanteras genom Nationell vårdprogramgrupp

2020-08-26

buprenorfin

Probuphine

opioidberoende

Begränsad användning väntas, kan hanteras lokalt.

2018-11-21

cenegemin


neurotropisk keratit

Begränsad användning väntas.


daclizumab


MS

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


dupilumab

Dupixent

astma

Hanteras genom förmånsansökan, plats i terapin bör beskrivas i relation till andra nya läkemedel vid astma genom vårdprogram eller liknande

2019-03-27

eluxadolin


IBS

Osäker klinisk effekt, ringa innovationsgrad.


glukagon

behandling av hypoglykemi vid diabetes typ 1

förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV


glukagon


hypoglukemi

Nasal beredning. Väntas hanteras genom förmånsansökan

2019-06-11

glutamin


sickelcellsanemi

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.

2019-01-06

ibrutinb

Imbruvica

kronisk lymfatisk leukemi

Bör hanteras genom förmånsansökan


kladribin

Mavenclad

multipel skleros

förväntas hanteras genom förmånsansökan.


lenvatinib

Lenvima

levercancer

förväntas hanteras genom förmånsansökan.


necutinumab


icke-småcellig lungcancer

Förväntad liten användning.


neratinib

Nerlynx

adjuvant behandling av bröstcancer

adjuvant behandling av bröstcancer


nindetanib


lungfibros

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


nivolumab


Hodgkins lymfom

Liten patientgrupp, risk för ojämlik tillgång bedöms som liten.
Venetoklax vid kronisk lymfatisk leukemi. Motivering: oral behandling, förväntas hanteras genom förmånsansökan.


obeticholsyra


NASH

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV

2020-10-06

obeticholsyra


primär biliär kolangit

Oral behandling, förväntas hanteras genom förmånsansökan.


olaparib

Lynparza

prostatacancer

Kan hanteras genom förmånsansökan

2020-09-09

osimertinib


icke-småcellig lungcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


padeliporfin

TOOKAD

lokaliserad prostatacancer

Ingen stor användning väntas.


palbociklib


bröstcancer

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.


plazomicin


Infektioner med multiresistenta gramnegativa bakterier

Andra strukturer, tex STRAMA, finns för ordnat införande av antibiotika

2019-06-26

ramicirumab


icke-småcellig lungcancer

Förväntad liten användning.


secukinumab

Cosentyx

psoriasis

Det finns behov av en nationellt sammanhållen beskrivning av behandlingstrappan för psoriasis och nya läkemedels plats i denna, men det ingår inte i NT-rådets uppdrag att utveckla en sådan. Nationella riktlinjer för psoriasis är angeläget och NT-rådet har framställt en förfrågan om detta till Socialstyrelsen.


selexipag


PAH

Förväntas hanteras genom förmånsansökan hos TLV.


siponimod

Mayzent

multipel skleros

Tablettbehandling som förväntas hanteras genom förmånsansökan.


spionomod


multipel Skleros

Väntas hanteras genom förmånsansökan

2019-04-10

talimogen laherparepvec


melanom

Plats i terapin osäker i nuläget.


tofacitinib

Xeljans

ulcerös kolit

Förväntas hanteras genom förmånsansökan.


vosarozin


akut myeloisk leukemi

Klinisk nytta bedöms osäker.