Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte givits.

Gå till läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

amivantamab

Rybrevant

icke-småcellig lungcancer

Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering

2022-02-07

autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID

Strimvelis

ADA-SCID

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2020-10-01

avalglukosidas alfa

Nexviadyme

Pompes sjukdom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-04-27

axikabtagen ciloleucel

Yescarta

diffust storcelligt b-cellslymfom i andra linjen (2L DLBCL)

Angeläget med hälsoekonomisk värdering

2022-10-04

axikabtagen ciloleucel

Yescarta

follikulärt lymfom

CAR-T-cellsterapi, angeläget att fastställa plats i terapin i förhållande till andra behandlingar

2023-05-24

baricitinib

Olumiant

alopecia alecta

Stor patientpopulation, ny behandlingsprincip

2022-09-07

brexukabtagen-autoleucel

Tecartus

Akut lymfatisk leukemi

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-10-04

ciltakabtagen-autoleucel

Carvykti

multipelt myelom

CAR T-terapi, hälsoekonomisk värdering angelägen

2021-10-20

durvalumab

Imfinzi

gallvägscancer 1:a linjen

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-12-07

durvalumab + tremelimumab

Imfinzi

levercancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen för kombinationsbehandlingen

2022-12-07

durvalumab

Imfinzi

icke-småcellig lungcancer

Plats i terapin behöver fastställas

2022-12-07

eladokagen exuparvovek

Upstaza

AADC-brist

Hög svårighetsgrad, potentiellt angelägen behandling

2021-04-14

etranakogen dezaparvovek 

Hemgenix

Hemofili B

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-22

evinakumab

Evkeeza

hyperkolesterolemi

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonmisk värdering

2021-05-06

faricimab

Vabysmo

åldersrelaterad makuladegeneration

Viktigt med samordnad hantering mellan regionerna.

2022-10-26

glofitamab

-

diffust storcelligt B-cells lymfom, högmaligna B-cellslymfom, primärt mediastinalt stort B-cellslymfom

Hälsoekonomisk bedömning angelägen

2023-02-01

idekaptagen vikleucel

Abcema

myelom

Ny behandlingsprincip

2020-10-06

lekanemab

-

Alzheimers sjukdom

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2023-02-01

lenadogen nolparvovek

Lumevoq

Lebers hereditära optikus neuropati

Genterapi, hälsoekonomisk värdering angelägen

2021-10-20

lisokabtagen-maraleucel

Breyanzi

B-cellslymfom

Angeläget med hälsoekonomisk värdering

2020-10-06

lonkastuximab tesirin

Zynlonta

diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Motivering: Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering

2022-11-16

lumasiran

Oxlumo

hyperoxaluri

Angeläget med jämlik användning

2021-12-15

luspatercept

Reblozyl

Beta-thalassemi major

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-03-05

luspatercept

Reblozyl

anemi vid myelodysplastiskt syndrom

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-05-07

mosunetuzumab

Lunsumio

follikulärt lymfom

Hälsoekonoisk värdering bedöms angelägen

2022-06-22

nirsevimab

Beyfortus

Prevention av RSV-sjukdom

Stor potentiell patientgrupp, viktigt med jämlik användning.

2022-11-23

olipudas alfa

Xenpozyme

surt sfingomyelinas‑brist

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2023-01-18

pegunigalsidas alfa

-

Fabrys sjukdom

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-12-07

pembrolizumab

Keytruda

adjuvant vid NSCLC

Jämlik tillgång angelägen

2022-10-05

relatlimab+nivolumab

Opdualag

malignt melanom

Ny behandlingsprincip

2022-08-24

sacituzumabgovitekan

Trodelvy

bröstcancer HR-positiv, HER-2-negativ

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2023-06-21

satralizumab

Enspryng

neuromyelitis optica-spektrumtillstånd

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande

2022-05-10

spartalizumab

-

avancerat melanom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-01-16

spesolimab

Effisayil

generaliserad pustulär psoriasis

Ny behandlingsprincip

2022-09-07

sutimlimab

Enjaymo

köldhemolys

Ny behandlingsprincip, stort behov av behandlingsalternativ

2022-06-08

tabelekleucel

Ebvallo

EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-08

tauroursodeoxikolsyra och natriumfenylbutyrat

Albrioza

ALS

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande

2022-10-05

teklistamab

Tecvayli

multipelt myelom

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-22

tisagenlekleucel

Kymriah

follikulärt lymfom

CAR T-terapi, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-01-12

tislelizumab

-

lungcancer och esofaguscancer

Nytt läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare

2022-12-07

tofersen

Qalsody

ALS

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen.

2023-06-15

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

icke-resektabel (inoperabel) eller metastaserande HER2-låg bröstcancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-11-23

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

HER-2-positiv magsäckscancer och cancer i gastroesofagala övergången

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-12-21

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

icke småcellig HER-2-positiv lungcancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2023-06-21

valoktokogen-roxaparvovek

Roctavian

hemofili A

Angeläget med nationell samverkan för att tydliggöra plats i terapin, förväntad kostsam behandling

2020-02-19

vosoritid

Voxzogo

akondroplasi

Ny behandlingsprincip.

2021-06-09

vutrisiran

Amvuttra

ärftlig transtyretin­amyloidos

Behov av samma hantering som andra läkemedel vid indikationen

2021-06-09


Shringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07