Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Horizon scanning

Vid horizon scanning kartläggs systematiskt vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara aktuella för introduktion under de närmaste åren. Läkemedel som enligt kriterier bedöms ha en påverkan på vården beskrivs i en tidig bedömningsrapport som delges regionerna och NT-rådet.
Mer om Horizon scanning »
Läkemedelskandidater utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter »

Tidiga bedömningsrapporter

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum

genmodifierade autologa stamceller

Zynteglo

β-thalassemi

2019-04-12

luspatercept (ACE-536)

luspatercept (ACE-536)

beta-talassemi

2020-01-31

luspatercept (ACE-536)

luspatercept (ACE-536)

anemi vid myelodysplastiskt syndrom (MDS)

2020-04-24

lisokabtagen-maraleucel

B-cells-non-Hodgkins lymfom

2020-12-21

olaparib

Lynparza

bröstcancer

2019-05-24

onasemnogen-abeparvovek

Zolgensma

spinal muskelatrofi

2019-04-16

obeticholsyra

leverfibros vid NASH

2020-09-03

krizanlizumab

Adakveo

sicklecellanemi

2020-03-17

lenvatinib

Lenvima

levercancer

2018-06-04

pegvalias

fenylketonuri

2018-11-14

plazomicin

Zemdri

infektioner med multiresistenta gramnegativa bakterier

2019-05-29

pemigatinib

gallvägscancer

2020-11-19

pentahydrat

Natriumtiosulfat

hörselskada av cisplatin

2020-11-17

roxadustat

Evrenzo

anemi

2020-11-06

siponimod

Mayzent

multipel skleros

2019-02-15

selperkatinib

Retevmo

lungcancer

2020-10-27

tofacitinib

Xeljanz

ulcerös kolit

2018-06-04

tisagenlekleucel

Kymriah

akut lymfatisk leukemi

2018-09-18

tukatinib

bröstcancer

2020-10-27

alpelisib

Piqray

bröstcancer

2019-11-25

autolog CD34+-berikad cellfraktion transducerad med gen för arylsulfas A

Libmeldy

metakromatisk leukodystrofi

2020-05-12

burosumab

Crysvita

hypofosfatemi

2018-06-13

buprenorfin

Probuphine

opioidberoende

2018-10-30

bempedinsyra

bempedinsyra

hyperkolesterolemi

2019-12-04

baricitinib

Olumiant

atopisk dermatit

2020-06-12

belantamab mafodotin

multipelt myelom

2020-06-16

cemiplimab

Libtayo

kutan skivepitelcancer

2019-03-29

dapagliflozin

Forxiga

hjärtsvikt

2020-12-21

emicizumab

Hemlibra

hemofili A

2018-03-18

erenumab

Aimovig

migrän

2018-03-01

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

2018-12-03

esketamin

Spravato

depression

2019-05-29

elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor

Kaftrio

cystisk fibros

2020-05-13

enkorafenib/binimetinib/cetuximab

kolorektalcancer

2020-09-07

glutamin

Xyndari

sicklecellanemi

2018-12-03

Glukagon nasalt

Glukagon nasalt

diabetes

2019-06-13

imlifidas

Idefirix

avstötningsprofylax inför njurtransplantation

2019-10-30

inklisiran

hyperkolesterolemi

2020-11-13

idekabtagen-vikleucel

multipelt myelom

2020-11-13

risdiplam

Evrysdi

spinal muskelatrofi

2021-03-11

tanezumab

tanezumab

artros

2021-03-08

vericiguat

vericiguat

hjärtsvikt

2021-03-01

eladokagen-exuparvovek

Upstaza

AADC

2021-03-18

voretigene neparvovec

Luxturna

hereditär retinaldystrofi

2018-03-18

vosoritid

akondroplasi

2021-05-11

osimertinib

Tagrisso

icke-småcellig lungcancer

2021-04-13

evinakumab

hyperkolesterolemi

2021-04-22

tafasitamab

diffust storcelligt B-cellslymfom

2021-04-22

adukanumab

adukanumab

Alzheimers sjukdom

2021-03-29

pegcetakoplan

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

2021-06-15

azacitidin

Onureg

akut myeloisk leukemi

2021-04-26

elivaldogen autotemcel

Lenti-D

cerebral adrenoleukodystrofi (ALD)

2021-05-04

odevixibat

progressiv familjär intrahepatisk kolestas (PFIC)

2021-06-15

ozanimod

Zeposia

ulcerös kolit

2021-06-17

tepotinib

icke-småcellig lungcancer

2021-06-15

polatuzumab vedotin

Polivy

diffust storcelligt B-cellslymfom

2019-09-17

larotrektinib

Vitrakvi

solida tumörer med NTRK-genfusioner

2019-05-16

patisiran

Onpattro

transtyretinamyloidos

2018-09-13

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

bröstcancer, HER-2-positiv

2021-01-26

inotersen

Tegsedi

transtyretinamyloidos

2018-09-13