Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter

Anifrolumab vid moderat till svår SLE
Positiva studiedata, unmet need. File EMA november 2020.

Avacopan (CCX-168) vid ANCA-associerad vaskulit
Ny behandlingsprincnip, peroral behandling, behov av behandling finns. File EMA november 2020.

Axalimogen filolisbac vid cervixcancer (persistent eller återfall)
Potentiellt stor patientpopulation, ny behandlingsprincip
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA feb 2018, men ansökan om marknadsföringsgodkännande är tillbakadragen.

Begelomab vid steroidrefraktär akut GvHD
Behandling vid detta tillstånd saknas, ny behandlingsprincip, få patienter men ett allvarligt tillstånd. Företaget drog tillbaka ansökan om marknadsföringsgodkännande hos EMA under juli 2016. När ytterligare data finns tillgänglig kommer företaget att skicka in ansökan igen och framtagandet av rapporten kommer att återupptas.

Ciltakabtagen autoleucel vid relapserande eller refraktärt BCMA-uttryckt multipelt myelom, tidigare behandlat med minst tre andra behandlingar
CAR T-cellsterapi, potentiellt botande. Lovande resultat. Kostsamt.

Dapagliflozin som protektion av njur-relaterade händelser och mortalitet hos patienter med kronisk njursvikt
Stor patientpopulation, positiva data, allvarlig sjukdom. File EMA dec 2020.

Daridorexant hos vuxna och äldre patienter med insomni
Alternativ till benzo/benzo-liknande behövs. File EMA mars 2021.

Enfortumab vedotin vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelialcancer, som tidigare behandlats med PD-1- eller PD-L1-hämmare
Första behandling när PD1/PDL1 sviktar, gk i USA. File EMA mars 2021.

Finerenon som tilläggsbehandling till patienter med kronisk njursjukdom och diabetes typ 2
Verkar lovande. Behov finns, många patienter. File EMA 2020 Q4.

Lenadogen nolparvovek (rAAV2/2-ND4) vid Lebers sjukdom (Leber's hereditary optic neuropathy (LHON))
ATMP. Ny behandlingsmetod. File EMA september 2020.

Melflufen vid relapserande/refraktär multipelt myelom, i kombination med dexametason
Verkar ha potential, höga förväntningar i professionen. File EMA 2021 Q2.

Oportuzumab monatox vid icke muskelinvasiv blåscancer, som tidigare har behandlats med BCG
Komplement till BCG, intressant alternativ. File EMA mars 2021.

Palovaroten vid fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)
Angeläget med behandling, effektiv behandling saknas idag, allvarlig sjukdom. File EMA maj/juni 2021.

Rimegepant vid migrän; akut behandling samt som prevention
Potentiellt stor patientpopulation, andra läkemedel finns, viktigt att beskriva plats i terapin. File EMA febr/mars 2021.

Sacituzumab govitecan vid relapserad/refraktär trippelnegativ bröstcancer
Pos data fas III, angeläget med behandling. File EMA mars 2021.

Sotorasib vid KRAS G12c muterad metastaserad NSCLC, som andra eller tredje linjens behandling
First in class, angeläget med behandling, positiva fas II. File EMA dec 2020.

Tezepelumab vid svår okontrollerad astma
Pos data fas III, ny verkningsmekanism, potenial att fylla terapilucka.

Voxelotor (Oxbryta) vid sicklecellsanemi ≥12 års ålder
Ökar Hb, minskar vasoocklusiva episoder. Förebyggande behandling, verkar lovande. File EMA hösten 2020.

Senast ändrad