Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ändrade rekommendationer av PD1- och PD-L1-hämmare från 1 juli 2021

Inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel har en nationell upphandling genomförts för samtliga nu godkända PD1- och PD-L1-hämmare. Avtal har tecknats som innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald. Företagen har möjlighet att justera sina priser varje halvår vilket har resulterat i ett lägre avtalat pris för Tecentriq från 1 juli 2021. Prisjusteringen har föranlett revidering av följande rekommendationer.

Bavencio, Keytruda, Opdivo och Tecentriq vid urotelial cancer

Följande ändringar har gjorts: Rangordning av läkemedlen.

”Bör-rekommendation” för Bavencio i första linjen kvarstår. Tecentriq eller Keytruda kan användas vid behandling i första linjen av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer hos vuxna som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi. I valet mellan Tecentriq och Keytruda ska Tecentriq väljas i första hand.

Tecentriq och Imfinzi vid första linjens behandling av vuxna med utbredd småcellig lungcancer

Följande ändringar har gjorts: Rekommendationen är ändrad från ”används inte” till ”kan användas” för Tecentriq.

Tecentriq kan användas i kombination med etoposid och karboplatin vid första linjens behandling av vuxna med utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC). Rekommendationen att inte använda Imfinzi kvarstår.

Keytruda, Opdivo och Tecentriq vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer

Följande ändringar har gjorts: Rekommendationen är ändrad från ”används inte” till ”bör användas” för Tecentriq i kombination med bevacizumab och kemoterapi.
Läkemedlen har rangordnats vid monoterapi.

Tecentriq i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin bör användas i första linjen till vuxna patienter med metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp.

I valet mellan Tecentriq och Keytruda i monoterapi ska Tecentriq väljas i första hand.

Keytruda, Opdivo och Tecentriq vid andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer

Följande ändringar har gjorts: Ändrad rangordning av läkemedlen.

Tecentriq och Opdivo bör användas i första hand och Keytruda i andra hand vid andra linjens behandling av icke småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp och av skivepiteltyp.

Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel vid trippelnegativ bröstcancer

Följande ändringar har gjorts: Rekommendationen är ändrad från ”används inte” till ”bör användas”.

Tecentriq i kombination med nab-paklitaxel bör användas vid behandling av vuxna patienter med icke-resekterbar lokalt avancerad eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer (TNBC) med tumörer som har ett PD-L1-uttryck ≥ 1 % och som inte tidigare fått behandling med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Senast ändrad