Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Avvakta med CAR T-terapier

Regionerna rekommenderas avvakta med användning av en ny typ av immunterapi för blodcancer, så kallad CAR T-terapi, tills NT-rådets bedömning är färdig.

CAR T-terapierna Yescarta och Kymriah medför ett helt nytt koncept för behandling av blodcancer av typen storcelligt B-cellslymfom och akut lymfatisk leukemi. Behandlingarna innebär att immunceller tas ut ur patientens kropp, modifieras genetiskt och sedan återförs till patienten. Detta ställer nya krav på de kliniker som ska genomföra behandlingarna. Företagen som marknadsför produkterna behöver ackreditera klinikerna, vilket innebär både praktisk och juridiskt arbete.

NT-rådet arbetar med att ta fram en sammanvägd bedömning av behandlingarnas värde utifrån den etiska plattformen för prioritering. Till dess att bedömningen är färdig, rekommenderas regionerna att avvakta införandet av CAR T-terapierna för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet. Så snart bedömningen är färdig kommer NT-rådet att publicera en ny rekommendation.

– CAR-T-terapi innebär en viktig behandlingsmöjlighet vid mycket svåra sjukdomar. Det är väldigt angeläget att den här frågan hanteras så fort som möjligt. Om behandlingarna ska införas är det viktig att sker på ett rättvist och jämlikt sätt över Sverige och vi behöver värdera nytta i förhållande till kostnader så att behandlingarna verkligen kan komma rätt patienter till del, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet.

NT-rådet rekommenderar därför regionerna att avvakta med användning av Yescarta och Kymriah till dess att

  • NT-rådet har genomfört en sammanvägd bedömning av behandlingens värde utifrån den etiska plattformen för prioritering.
  • det är tydliggjort hur de praktiska kraven på klinikerna i samband med införandet ska hanteras.

Karin Nordin

Senast ändrad