Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Behandling med Entresto ofta enligt NT-rådets rekommendation

Användningen av hjärtsviktsläkemedlet Entresto fortsätter att öka i samtliga regioner i Sverige. Användningen är relativt jämn över landet, även om regionala skillnader i ansvarsfördelning och screeningverksamhet kan påverka. Det visar en ny rapport som Livscykelfunktionen, en del av Regionernas samverkansmodell för läkemedel, har gjort om det nationella införandet av Entresto (sakubitril/valsartan).

En fördjupad analys av hur läkemedlet användes i samband med introduktionen på den svenska marknaden har gjorts av Uppsala Clinical Research Center. Ungefär varannan patient som då inledde behandling fanns med i det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt, och av dessa uppfyllde mer än 80 procent NT-rådets rekommenderade kriterier. I den fördjupade analysen framgår också att läkemedlet under den tidiga introduktionsfasen förskrevs till patienter med svårare symtom oavsett kön, ålder och utbildning.

Fler män än kvinnor behandlades med läkemedlet. Det kan avspegla könsskillnader i behandling av hjärtsvikt som observerats tidigare, men det kan också bero på könsberoende biverkningar från ett läkemedel som ska övervägas innan behandling med Entresto.

Anna Bratt

Senast ändrad