Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Cancerläkemedel i fokus för NT-rådet under 2019

NT-rådet gav 23 rekommendationer för nya läkemedel under 2019. De flesta handlade om cancerläkemedel. Samarbetet inom NT-rådet kan ge 3,7 miljarder tillbaka i återbäring till stat och regioner.

Gerd Lärfars. Foto:SKR och Sofie Alverlind. Foto: Anna Molander

Gerd Lärfars och Sofie Alverlind

Totalt 13 av 23 rekommendationer från NT-rådet förra året handlade om cancerläkemedel. Fyra rörde avancerade terapiläkemedel (ATMP). Två av dessa var så kallade CAR T-terapier och de fick en ja-rekommendation från rådet: Kymriah vid akut lymfatisk leukemi Yescarta vid diffust storcelligt B-cellslymfom.

NT-rådet har också avrått från två ATMP-behandlingar: CAR T-terapin Kymriah vid diffust storcelligt B-cellslymfom på grund av bristande vetenskaplig dokumentation, och genterapin Luxturna vid ärftlig retinaldystrofi på grund av bristande kostnadseffektivitet.

– Avancerade terapiläkemedel, som CAR T-terapierna, har varit i fokus under 2019. De ställer nya krav på utbildning av personal vid introduktion och hantering inom sjukvården. Det krävs också en dialog med företag och ett nära samarbete med kliniska experter för att utreda vilka krav som är rimliga vid införande, säger Gerd Lärfars, som är NT-rådets ordförande.

Nej i sex fall

Fyra rekommendationer gällde läkemedel vid sällsynta diagnoser. Fem handlade om läkemedel som hanterats genom förmånsbeslut hos TLV. Av de 23 rekommendationerna var 6 en tydlig avrådan till regionerna.

NT-rådet har dessutom uppdaterat fyra tidigare rekommendationer på grund av nya avtal eller nya data. En rekommendation gällde en medicinteknisk produkt (gendiagnostikplattformen Foundation OneCDx). Under 2020 kommer det nya Medicinsk-tekniska produktrådet, MTP-rådet, successivt att ta över att leda regionernas samverkan kring införande av ny medicinteknik.

NT-rådet fattade också beslut om nationell samverkan för 29 läkemedel, ett beslut som tas utifrån en tidig bedömningsrapport från horizon scanning eller en nominering från regionerna.

3,7 miljarder i återbäring

Regionernas nära samarbete genom den gemensamma marknadsfunktionen har gett återbäring från gemensamma avtal med läkemedelsföretagen. Det betyder att regionerna och staten tillsammans får tillbaka omkring 3,1 miljarder kronor för förmånsläkemedel och regionerna får 600 miljoner för rekvisitionsläkemedel från företagen.

Den genomsnittliga tiden för en NT-rådsrekommendation var sex månader från det att EU-kommissionen har beslutat om marknadsgodkännande. En majoritet av rekommendationerna publicerades inom en månad efter att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) lämnade sin hälsoekonomiska rapport till NT-rådet.

– Det här visar på vikten av ett nära samarbete mellan företag, TLV och NT-rådet. Hela kedjan, från horizon scanning till rekommendation och införande måste hänga ihop. Om exempelvis ett företags hälsoekonomiska underlag kommer sent till TLV, fördröjs TLV:s arbete och vår rekommendation drar ut på tiden, säger Sofie Alverlind, som är rådets koordinator.

Ökad samverkan med patienter

NT-rådets samverkan med de nationella programområdena (NPO) inom systemet för kunskapsstyrning har utvecklats under 2019. Sedan tidigare arbetar NT-rådet nära den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) och RCC i samverkan. Rådet har också fortsatt arbetet med att utveckla kommunikation och samverkan med patientföreningarna.

Under det kommande året kommer NT-rådets arbete att präglas av svåra prioriteringar.

– Det kommer många nya efterlängtade terapier. Våra begränsade resurser i samhället gör att vi inte kan säga ja till alla nya läkemedel. Det blir ett svårt prioriteringsarbete både för NT-rådet och regionerna, säger Gerd Lärfars.

Anna Bratt

Senast ändrad