Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Keytruda i kombination med kemoterapi kan användas vid icke-småcellig lungcancer

Detta är den första rekommendationen från NT-rådet som tagits fram i samarbete med vårdprogramgrupperna inom regionala cancercentrum enligt en ny arbetsmodell för vissa cancerläkemedel.

Under hösten har NT-rådet lanserat en ny arbetsmodell för värdering av cancerläkemedel av typen PD-1-hämmare och PD-L1-hämmare. Den innebär att om det redan finns en hälsoekonomisk utvärdering gjord för ett visst läkemedel, så behövs det ingen ny sådan utvärdering när ett läkemedel ska börja användas vid en annan form av cancer, på en ny indikation. Istället samarbetar NT-rådet med vårdprogramgrupper inom regionala cancercentrum som gör en medicinsk och säkerhetsmässig bedömning av läkemedlet på den nya indikationen. Det ska också sedan tidigare finnas en NT-rådsrekommendation för en annan PD1-hämmare vid en liknande indikation.

NT-rådet bygger sin rekommendation på vårdprogramgruppens bedömning och NT-rådet bedömer om läkemedlet gör nytta till en rimlig kostnad, alltså att det kan anses som kostnadseffektivt.

Det nya arbetssättet har nu prövats vid utvärdering av en ny indikation för läkemedlet pembrolizumab (Keytruda). Pembrolizumab är en monoklonal antikropp som blockerar immunsystemets T-cellers PD-1 receptorer. NT-rådet har sedan tidigare utfärdat rekommendationer för pembrolizumab vid cancer i huden, i urinvägarna och vid icke-småcellig lungcancer i första och andra linjen. Enligt den nya rekommendationen till landstingen kan pembrolizumab i kombination med pemetrexed och platinabaserad kemoterapi användas vid icke-småcellig lungcancer i första linjen.

– Den nya arbetsmodellen innebär att vi nu kan få en snabbare process vid en ny indikation av ett redan godkänt läkemedel vilket är viktigt för våra patienter och för vården. På det här sättet använder vi våra resurser för värdering av nya läkemedel på ett bättre sätt, säger Freddi Lewin, överläkare, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet.

Hela rekommendationen gällande pembrolizumab. Pdf, 842 kB.

Karin Nordin

Senast ändrad