Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Kostnadseffektivitet prioriteras vid våt AMD

NT-rådet rekommenderar regionerna att använda det mest kostnadseffektiva alternativet bland läkemedlen Beovu, bevacizumab (till exempel Avastin), Eylea eller Lucentis vid våt makuladegeneration, AMD.

I början av förra året godkändes det biologiska läkemedlet Beovu (broculizumab) för behandling av ögonsjukdomen våt AMD. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har sedan gjort en hälsoekonomisk bedömning av läkemedlet. Den visar att Beovu har jämförbar patientnytta med de nuvarande behandlingsalternativen bevacizumab (till exempel Avastin), Eylea (alfibercept) och Lucentis (ranibizumab).

Enligt TLV har bevacizumab lägst kostnad per patient och år. Men Eylea, Lucentis och bevacizumab upphandlas regionalt och avtalspriserna varierar mellan regionerna. Det gör att läkemedelskostnaderna i praktiken kan vara betydligt lägre än i TLV:s underlag.

Egen värdering

NT-rådet rekommenderar därför regionerna att använda det för regionen mest kostnadseffektiva läkemedlet i valet mellan Beovu, bevacizumab, Eylea och Lucentis.

– Utredningen visar att nuvarande behandlingsalternativ är jämförbart avseende effekt och säkerhet, och det är därför extra viktigt att varje region gör en värdering av de olika alternativen utifrån gällande regionala avtal, så att största möjliga kostnadseffektivitet kan uppnås, säger Gerd Lärfars, som är NT-rådets ordförande.

Omkring 19 000 personer i Sverige har ögonsjukdomen våt AMD. Den leder till förändringar i gula fläcken. Utan behandling blir cirka 16 procent av de drabbade blinda inom två år.

Anna Bratt

Senast ändrad