Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedel mot äggstockscancer används jämlikt över landet

Färre patienter än beräknat behandlades med olaparib (Lynparza) mot äggstockscancer. Det visar en ny rapport från landstingen och nationellt ordnat införande av nya läkemedel.

Återkommande cancer i äggstockarna bedöms som ett tillstånd med hög svårighetsgrad, dålig prognos och hög risk för tilltagande sjukdom och död. Olaparib godkändes för marknadsföring i december 2014. Det är ett läkemedel som kan användas efter att annan återfallsbehandling har prövats hos patienter med tumörer med vissa egenskaper. NT-rådet rekommenderade landstingen att använda olaparib enligt godkänd indikation 2015.

I en ny studie från landstingens samverkan kring nya läkemedel följs behandlingen av olaparib upp. Studien beskriver den grupp patienter som påbörjat behandling med olaparib fram till och med 31 december 2017 vilket var 100 patienter. Användningen av olaparib under de första tre åren var något mindre än de 50–75 patienter per år som prognostiserats innan introduktionen av läkemedlet.

– Vi vet inte varför det är så. Det skulle kunna bero på att identifieringen av de patienter som är aktuella för behandling har påverkats av att rutinerna för genetiskt test av cancern varit begränsad, säger Kjell Bergfeldt, onkolog vid Skandionkliniken som deltagit i framtagandet av rapporten.

Av de 100 patienter som behandlades avbröt 57 patienter behandlingen. Totalt avled 26 patienter under studieperioden vilket motsvarar vad som setts i kliniska studier.

Inga skillnader i tillgång till behandling mellan olika delar av landet kunde urskiljas i studien.

– Det kan finnas vissa skillnader i tillgång till läkemedlet mellan olika socioekonomiska grupper. Men sammantaget saknas klinisk information och antalet patienter är ännu för litet för att vi ska kunna säga något om hur utbildnings- eller inkomstnivå påverkar valet av denna behandling, säger Kjell Bergfeldt.

SKL:s projekt Ordnat införande i samverkan (OtIS), delprojekt 6.1 i den nationella läkemedelsstrategin, valde 2014 olaparib som pilotläkemedel till ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll. Som en del av detta pilotprojekt sammanfattar denna nya rapport införandet och användningen av olaparib under perioden 2015–2017 för behandling av äggstockscancer, inklusive cancer i äggledare eller primär peritonealcancer.

Karin Nordin

Senast ändrad