Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Närmare en policy för patientsamverkan

Under ett dialogmöte träffade NT-rådet representanter från patientföreningar och diskuterade möjligheter och förutsättningar för att ta tillvara patienters kompetens, perspektiv och erfarenheter i NT-rådets arbete.

Sophie Werkö och Andreas Hager

Sophie Werkö och Andreas Hager

Under året har NT-rådet arbetat för att ta fram en policy kring patient- och brukarsamverkan. Andreas Hager, NT-rådets rådgivare patientsamverkan, har etablerat nätverk med ett flertal patientföreningar och identifierat behov och förutsättningar för detta.

Inspiration kan hämtas från det så kallade rådet för styrning med kunskap där nio statliga myndigheter på hälso- och sjukvårdsområdet ingår. Sophie Werkö, samordnare vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, fanns på plats under dialogmötet och berättade om den policy för patientsamverkan som antagits av rådet för styrning med kunskap.

Gemensamt synsätt

Den så kallade europeiska koden som är avsedd att utveckla samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga i Europa är ett viktigt verktyg och en grund för arbetet med patientsamverkan. Koden är ett sätt att illustrera de olika stegen i beslutsprocessen och deras samband med olika nivåer för medverkan, partnerskap, dialog, samråd och information.

– Det vi strävar efter är ett sätt att hitta gemensam utbildning och terminologi och att enas om ett sätt att se på saker och ting, sa Sophie Werkö.

Hon berättade också att ett problem som framkommit var att många brukare var kallade till samverkan i många olika möten hos de olika myndigheterna. Det ställer stora krav på att patientorganisationer har tillräckliga resurser för att ställa upp. Genom att samverka mellan myndigheter bör detta kunna minskas.

Behovet av att ersätta patientrepresentanter ekonomisk vid samverkan diskuterades också under dialogmötet med NT-rådet.

NT-rådet kommer nu att se över om det är möjligt att arbeta under samma policy som de nio statliga myndigheterna.

Vad tyckte du om mötet?

Anna Karin Wallberg

Anna Karin Wallberg, ordförande Huvudvärksförbundet:

– Det är avancerade frågor som diskuteras och vi har väldigt olika nivå på bakgrundskunskap i rummet. Syftet med mötet var otydligt, men jag tycker det är en superbra idé att ansluta sig till den policy som tagits fram av rådet för styrning med kunskap. Frågan om ekonomisk ersättning till patientrepresentanter som medverkar i dialog måste få en lösning om patientsamverkan ska kunna bli rättvis och demokratisk.

Sanne Dieroff Hay

Sanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet:

– Det var inte Bröstcancerförbundets första möte med NT-rådet men det var mitt första möte. Det var bra information, att få något resultat från mötet hade varit positivt. En viktig fråga för oss i Bröstcancerförbundet är hur vi kan samverka för att få fram ett snabbare införande av nya läkemedel över hela landet och därmed en mer jämlik vård. Samverkan innebär att organisationerna behöver lägga tid och resurser på att delta, så vi måste också värdera vad det tillför oss.

Karin Nordin

Senast ändrad