Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationellt ordnat införande är en förutsättning för jämlik vård

En jämlik, snabb och ordnad introduktion av nya läkemedel kräver värdering av risk-nytta och kostnadseffektivitet. Så använder vi våra gemensamma resurser på bästa sätt för en rättvis tillgång till läkemedel. NT-rådet replikerar på en artikel i Dagens Samhälle.

I debattartikeln ”Cancerpatientens plånbok ska inte avgöra vården” Dagens Samhälle (31/1) tar Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson (V), upp betydelsen av en snabb och samordnad nationell process för nya läkemedel och att alla patienter ska ha en jämlik tillgång till effektiva behandlingar.

Vi instämmer helt i denna målsättning och vill med denna kommentar framhålla att sedan 2014 samverkar alla Sveriges regioner för ett ordnat införande av nya läkemedel. NT-rådet (rådet för Nya Terapier) är en del av denna organisation som ger regionerna rekommendationer om hur vissa nya läkemedel ska användas. Inom det ordnade införandet finns också en funktion som bevakar nya läkemedelsterapier på väg mot marknaden och ger regionerna och NT-rådet möjlighet att förbereda införandet av nya behandlingar. Allt för att göra tiden tills värdefulla behandlingar når patienten så kort som möjligt.

Innan NT-rådet ger rekommendation om att använda ett läkemedel måste säkerhet, vetenskaplig evidens och kostnadseffektivitet alltid värderas. Alla nya läkemedel är inte bra och ger inte tillräcklig nytta till en rimlig kostnad vilket innebär att de inte är kostnadseffektiva. Vissa läkemedel ska därför inte prioriteras i valet mellan olika behandlingar. Väldigt få är kostnadseffektiva utan prisförhandling med läkemedelsföretaget, och det vetenskapliga underlaget är ofta ganska begränsat vid marknadsgodkännande och kräver en uppföljning för att vi ska få mer kunskap och evidens om både nytta och risk.

NT-rådet har sedan 2015 givit ett antal rekommendationer kring immunterapi mot cancer, så kallade checkpointhämmare. Redan 1,5 månad efter godkännande från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under 2015 kom NT-rådets första rekommendation för en immunterapi mot melanom. Därefter har antalet indikationer (cancerformer) inom denna läkemedelsgrupp ökat betydligt. I samverkan mellan NT-rådet, regionala cancercentra, RCC, och myndigheten TLV (Tandvårds och läkemedelsförmånsverket) finns en etablerad och snabb process för att kunna handlägga nya indikationer och läkemedel inom cancerområdet. Vid genomgång av tiden från marknadsgodkännande i EMA till att en rekommendation utfärdats från NT-rådet för immunterapier har det tagit i genomsnitt 3–4 månader.

En kommande utmaning är målstyrd behandling utifrån tumörens genetiska uttryck och cellmarkörer och att det är detta, snarare än vilken typ av tumör som ska behandlas, som styr val av behandling. Inom det här området finns det fortfarande stor osäkerhet och brist på evidens och all behandling som ges utifrån dessa grunder bör ges inom ramen för en forskningsstudie. Vi tror att ett antal av de patienter som fått behandling utanför onkologkliniker är patienter som på eget initiativ har valt att söka sig till privata vårdalternativ för att pröva en behandling av detta skäl.

En jämlik och snabb introduktion av nya läkemedel är viktigt och vi tror att alla är eniga om det. Men det är också viktigt att det är en ordnad introduktion som innebär värdering av risk-nytta och kostnadseffektivitet. Så använder vi våra gemensamma resurser på bästa sätt för en rättvis och jämlik tillgång till läkemedel som innefattar prioriteringar i enlighet med den etiska plattformen.

Denna artikel är publicerad i Dagens Samhälle 6 februari 2019.

Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet
Hans Hägglund, tillträdande nationell cancersamordnare, SKL

Senast ändrad