Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel och covid-19-pandemin

NT-rådets avsikt är att i möjligaste mån fortsätta sin verksamhet enligt vanliga rutiner under covid-19-pandemin. Rådet kommer dock regelbundet att se över prioriteringen av ärenden. Förhandlingar om avtal kopplade till de rekvisitionsläkemedel som NT-rådet hanterar väntas också fortgå som vanligt.

Trepartsöverläggningar för receptläkemedel

När det gäller nya läkemedel som förskrivs och har en pågående förmånsansökan hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har regionerna via fullmaktsgruppen beslutat att under rådande covid-19-pandemi inte inleda nya trepartsöverläggningar. Beslutet, som gäller till och med 2020-08-31, beror på det resurskrävande arbete som just nu pågår inom vårdsektorn, och kan komma att omvärderas vid behov. Undantag kan göras om det är särskilt motiverat. Förvaltning av befintliga avtal och påbörjade processer kring framtagande av nya avtal för läkemedel där nuvarande avtal är på väg att löpa ut påverkas inte.

Anna Bratt

Senast ändrad