Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nej till Tecentriq vid småcellig lungcancer

Behandlingseffekten av immunterapin Tecentriq i kombination med karboplatin och etoposid vid småcellig lungcancer är liten. Därför rekommenderar NT-rådet att regionerna avstår från att använda behandlingen.

PD-L1-hämmaren Tecentriq (atezolizumab) i kombination med cytostatikan karboplatin och etoposid har en marginell klinisk effekt vid första linjens behandling av vuxna patienter med utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC). Behandlingen har visat sig ge två månaders nettovinst för total överlevnad, och cirka en månad progressionsfri överlevnad.

Alla regioner i landet har deltagit i en offentlig upphandling av Tecentriq. Ett avtal har tecknats med läkemedelsföretaget, som betalar tillbaka en del av kostnaden för läkemedlet till regionerna. Men NT-rådet bedömer trots detta att kostnaden ändå är för hög i förhållande till nyttan för Tecentriq i kombination med karboplatin och etoposid.

– Det vore önskvärt att få en ny behandling för den här patientgruppen som har en svår form av lungcancer. Men tyvärr har den nya kombinationsbehandlingen visat sig ha en mycket liten effekt, och därför är vår bedömning att behandlingen inte kan betraktas som kostnadseffektiv, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har gjort en hälsoekonomisk bedömning av Tecentriq och den ligger till grund för NT-rådets bedömning. Utredningen visar en mycket hög kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår och en stor osäkerhet i den hälsoekonomiska analysen.

Anna Bratt

Senast ändrad