Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådets roll vid trepartsöverläggningar

Vad är trepartsöverläggningar?

Trepartsöverläggningar innebär en gemensam dialog där landstingen, företag och TLV träffas och diskuterar hantering av ett ärende hos TLV.

Både landsting och företag har rätt att begära överläggning och myndigheten (TLV) har skyldighet att överlägga. TLV gör inget urval av vilka produkter som omfattas, utan en trepartsöverläggning förutsätter att företag och landsting är överens om att överläggning ska ske.

Genom landstingens samverkansmodell för läkemedel har landstingen stöd för arbetet med trepartsöverläggningar via de gemensamma funktionerna Förhandling och Marknad.

Sidoöverenskommelser kan bidra till TLV:s beslutsunderlag

En följd av trepartsöverläggningar kan vara överenskommelser om riskdelning eller återbäring. Det är företagen och landstingen som förhandlar och eventuellt träffar en så kallad sidoöverenskommelse. TLV är inte en part men medverkar genom att facilitera processen med framtagande av sidoöverenskommelser.

Utfallet av en sidoöverenskommelse kan innebära att osäkerheter i TLV:s beslutsunderlag minskar. Om överenskommelsen bedöms innebära att kostnaden för att använda läkemedlet sänks eller att osäkerheter minskas kan TLV komma fram till att det möjliggör ett bifall utan en begränsning av läkemedelsförmånen som annars hade varit aktuell.

Påverkan på NT-rådets rekommendationer

Läkemedel som hanteras genom trepartsöverläggningar har ibland utsetts att ingå i den nationella processen för ordnat införande, något som i regel beslutas innan företaget ansökt hos TLV om att läkemedlet skall omfattas av läkemedelsförmån. Nationellt ordnat införande innebär att NT-rådet avger en rekommendation till landstingen om användning av läkemedlet, bland annat baserat på en hälsoekonomisk värdering, och ofta att ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll utvecklas.

NT-rådet kommer i sådana fall att yttra sig om läkemedlet efter genomförd trepartsöverläggning och förmånsbeslut. Eftersom NT-rådet fattar beslut om rekommendationer på samma grund som TLV:s nämnd för läkemedelsförmåner, är rekommendationen oftast samstämmig med förmånsbeslutet. I händelse av att flera likvärdiga läkemedel vid samma indikation är föremål för trepartsöverläggningar, kan NT-rådets kommande rekommendation få betydelse i samband med förhandlingar kring sidoöverenskommelser. NT-rådet kan ge en förstahandsrekommendation för det läkemedel som, efter genomförd trepartsöverläggning, bedöms vara mest kostnadseffektivt under förutsättning att läkemedlen bedöms likvärdiga. Ett exempel där det fungerat på detta sätt är hanteringen av de nyare läkemedlen vid hepatit C. Där har det bedömda utfallet av sidoöverenskommelser haft betydelse för utformningen av NT-rådets rekommendationer.

Trepartsöverläggningar genomförs även för läkemedel som inte omfattas av den nationella processen för ordnat införande. I sådana fall har inte NT-rådet någon roll och yttrar sig inte.

Senast ändrad