Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ny rekommendation om hiv-profylax

Landsting och regioner kan använda läkemedelsprofylax för att minska risken för hivinfektion i vissa riskgrupper enligt en ny rekommendation från NT-rådet. Förskrivningen bör ske inom läkemedelsförmånen.

Emtricitabine tenofovir disoproxil är läkemedel som i kombination med säkert sex är avsett som profylax före exponering, PrEP, för att minska risken för sexuellt överförd hiv-infektion. En person som inte bär på hiv-virus kan ta PrEP för att minska risken för smitta.

En central fråga för NT-rådets bedömning har varit om behandlingen ska bekostas helt av individen eller om samhället ska bidra till finansiering genom att behandlingen förskrivs på recept inom förmånen. NT-rådet har därför beställt en etisk analys som gjorts av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet.

− Slutsatsen är att detta är värdefullt både ur individens perspektiv och ur samhällets perspektiv. Vi bör därför bidra till behandlingen med offentliga medel eftersom syftet är att minska spridningen av en allvarlig sjukdom. Risken är att användningen skulle bli mindre om det offentliga inte bekostar behandlingen, säger Lars Sandman, ledamot i NT-rådet och föreståndare för Prioriteringscentrum.

Förskrivningen ska ske enligt rekommendationen från Referensgruppen för Antiviral Terapi, RAV, inom Svenska Läkaresällskapet. PrEP rekommenderas i första hand till män som har sex med män och som har ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av hiv och där andra smittförebyggande åtgärder bedöms otillräckliga. Det är viktigt med andra smittförebyggande åtgärder som kondomanvändning eller stöd och hjälp för drog-avvänjning.

Hela rekommendationen från NT-rådet finns här. Pdf, 216.9 kB.
Här finns den etiska analysen från Prioriteringscentrum.

Karin Nordin

Senast ändrad