Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Regionerna häver paus för
nya trepartsöverläggningar

Regionerna tar nu åter upp arbetet med nya trepartsöverläggningar för receptläkemedel. Förfrågningar om överläggningar kommer att värderas och prioriteras individuellt.

På grund av covid-19-pandemin enades regionerna i våras att temporärt göra en paus i arbetet med nya trepartsöverläggningar för receptläkemedel. Beslutet fattades av den fullmaktsgrupp som finns etablerad för samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Regionerna har nu via fullmaktsgruppen omvärderat detta beslut. Fullmaktsgruppen har beslutat att häva pausen eftersom pandemiläget nu stabiliserats och andra akuta läkemedelsrelaterade frågor inom regionerna därmed minskat i omfattning. Regionerna har under pausen gjort enstaka undantag, men nu återgår regionerna till den normala process som finns sen tidigare.

Företagens önskemål ökar

Önskemålen från läkemedelsföretag att inleda trepartsöverläggning har kontinuerligt ökat i omfattning och regionerna har även tidigare prioriterat mellan de förfrågningar som varit aktuella. Regionerna anser att flertalet nya läkemedel bör kunna inkluderas i läkemedelsförmånerna utan särskilda insatser från regionerna.

Regionerna ser därför inte möjligheterna till trepartsöverläggning som en generell lösning för att nya läkemedel med för hög kostnad ska kunna inkluderas i det nationella förmånssystemet.

Anna Bratt

Senast ändrad