Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sverige går med i europeiskt horizon scanning-initiativ

Sverige planerar att gå med i europeiskt samarbete kring horizon scanning. Målet är att kunna förbereda vården på nya läkemedel i ett tidigt skede.

Horizon scanning, eller framtidsspaning, innebär att man samlar in, dokumenterar och bedömer information om nya läkemedel och nya indikationer innan de godkänns. NT-rådet får på så sätt underlag för att fatta beslut om ett läkemedel ska ingå i nationell samverkan och regionerna får framförhållning i arbetet med att förbereda vården för introduktion av nya läkemedel.

Hittills bedrivs horizon scanning-arbetet nationellt av medarbetare inom regionernas samarbetsmodell. BeNeLuxA (Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Österrike) har tagit initiativ till ett europeiskt gemensamt horizon scanning-arbete som bland annat innefattar en gemensam databas. Sverige kan nu efter riksdagens beslut om budget för 2020, formellt ansöka om medlemskap. Socialdepartementet kommer att vara fullvärdig medlem och regionerna och TLV kommer att vara affilierade medlemmar.

Sverige har under ett par år deltagit i det förberedande arbetet. Den ideella organisationen IHSI (International Horizon Scanning Initiative AISBL) skapades i juli 2019 för att driva verksamheten. Utöver BeNeLuxA och Sverige är det initialt Norge, Danmark, Schweiz och Portugal som är medlemmar. Flera andra europeiska länder är på väg in i organisationen men även länder utanför Europa har visat intresse att ansöka om medlemskap.

I stället för att alla medlemsländer själva samlar in information om läkemedel och indikationer på väg in på marknaden är tanken att detta arbete centraliseras. Medlemskapet i IHSI kommer att innebära tillgång till en gemensam databas för informationssökning och till high-impact-rapporter. En extern organisation som ska ta fram och underhålla dessa produkter kommer att upphandlas under 2020. IHSI kan utöver detta också bli en plattform för samarbete i andra läkemedelsfrågor. En första version av databasen beräknas bli tillgänglig för horizon scanning-arbete under 2021.

– Vi ser fram emot att framöver kunna ägna mer tid åt analysverksamhet av det material som sammanställs inom IHSI, säger Marie Persson, apotekare i Region Stockholm. Och denna gemenskap gör också att vi blir mindre organisatoriskt sårbara i vår svenska verksamhet.

Data kommer att behöva anpassas till svenska förhållanden och nya verktyg kommer att utvecklas för att vi ska ha så stor nytta som möjligt av IHSI i de svenska processerna.

Kristina Aggefors

Senast ändrad