Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Uppdaterad hepatit C-rekommendation

NT-rådets rekommendation för läkemedelsval vid behandling av hepatit C har uppdaterats.

AbbVie har begärt att Maviret ska utträda ur läkemedelsförmånerna från den 1 augusti 2019. Därmed upphör det avtal om maximal läkemedelskostnad per patient som tidigare tecknats för Maviret att gälla. Den betydligt högre kostnaden som detta innebär gör att Maviret från och med den 1 augusti inte längre rekommenderas för behandling av hepatit C. Behandlingar med Maviret som startats före den 1 augusti omfattas av återbäringsavtalet tills behandlingen är avslutad, förändringen gäller bara vid nyinsättning.

NT-rådet

Senast ändrad 2019-07-08