Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Avastin (bevacizumab)

Avastin (bevacizumab) i kombination med kemoterapi (karboplatin och paklitaxel) är indicerat för primärbehandling av vuxna patienter med avancerad (International Federation of Gynecology and Obstetrics stadium III B, III C och IV) epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer.

Bevacizumab i kombination med karboplatin och gemcitabin är indicerat för behandling av vuxna patienter vid första återfall av platinumkänslig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som inte tidigare fått behandling med bevacizumab eller andra VEGF-hämmare eller läkemedel som riktar sig mot VEGF-receptorn.

Bevacizumab i kombination med paklitaxel, topotekan eller pegylerat liposomalt doxorubicin är indicerat för behandling av vuxna patienter vid platinumresistent recidiverande epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som inte fått fler än två tidigare kemoterapiregimer och som inte tidigare fått behandling med bevacizumab eller andra VEGF-hämmare eller läkemedel som riktar sig mot VEGF-receptorn.

Bevacizumab i kombination med erlotinib är indicerat som första linjens behandling av vuxna patienter med inoperabel avancerad, metastaserad eller recidiverande icke-småcellig lungcancer av icke skivepiteltyp med epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-aktiverande mutationer.