Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Blenrep (belantamab mafodotin)

BLENREP är indicerat som monoterapi för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter, som har genomgått minst fyra tidigare behandlingar och vars sjukdom är refraktär mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande medel och en anti‑CD38 monoklonalantikropp, med påvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.