Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Blincyto (blinatumomab)

Blincyto har flera godkända indikationer. Den indikation som omfattas av nationell samverkan är som monoterapi för behandling av pediatriska patienter som är 1 år eller äldre med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre‑B ALL, som är refraktär eller recidiverande efter minst två tidigare behandlingar eller recidiverande efter tidigare allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.